میزان شهریه پذیرفته شدگان کنکور دانشگاه آزاد 97

سوال

میزان شهریه پذیرفته شدگان کنکور دانشگاه آزاد 97 چقدر است ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-09-18T10:12:20+04:30

  سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد میزان شهریه پذیرفته شدگان مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، دکترای حرفه ای کنکور دانشگاه آزاد 97 را اعلام کرد .

  1 – شهریه پذیرفتـه شـدگان آزمـون از دو بخـش شـهریه پایـه ( ثابـت ) و متغیــر تشـکیل شــده کـه در هــر نیمسـال تحصــیلی از دانشجویان دریافـت مـی گـردد . عـلاوه بـر دو مـورد فـوق الـذکر دانشجویان فقط در بدو ورود بـه دانشـگاه و در نیمسـال اول بایـد مبلغ 1360000 ریال برای پذیرفتـه شـدگان مقـاطع کارشناسـی و دکترای حرفـه ای و مبلـغ 1220000 ریـال بـرای پذیر فتـه شـدگان مقطع کاردانی ناپیوسته به عنوان هزینه خدمات اموزشی به شماره حساب جاری محل دانشگاهی قبولی واریز نمایند .

  2 – کلیه پذیرفته شدگان آزمون که قصد ثبت نـام دارنـد بایـد شهریه ، هزینه خدمات آموزشـی و مبلـغ 31500 ریـال حـق بیمـه دانشجویی را پس از انجام مراحل ثبت نام صرفاً به حساب جـاری واحد یا مرکز دانشـگاهی کـه از طـرف محـل دانشـگاهی اعـلام خواهد شد واریز نمایند .

  منبع : دانشگاه آزاد

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )