منابع کنکور کارشناسی ارشد تاریخ 98

سوال

منابع کنکور کارشناسی ارشد تاریخ 98 کدام هستند ؟

حل شده 0
کاربر مهمان 2 سال 3 جواب ها 1710 مشاهده 0
خرید ادکلن

جواب ها ( 3 )

 1. منابع کنکور کارشناسی ارشد تاریخ 98

  مجموعه تاریخ در کنکور کارشناسی ارشد شامل گرایش های زیر در هر کد ضریب می باشد .

  زیرگروه 1 : رشته تاریخ گرایش تاریخ ایران باستان
  زیرگروه 2 : رشته تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی و رشته تاریخ انقلاب اسلامی
  زیرگروه 3 : رشته تاریخ گرایش های تاریخ اسلام ، مطالعات خلیج فارس ، اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی ، مطالعات تاريخ تشيع ، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز و رشته تاریخ تشیع
  زیرگروه 4 : رشته تاریخ گرایش تاریخ عمومی جهان

  عناوین دروس امتحانیمنابع 
  زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی )1 – زبان تخصصی ویژه دانشجویان تاریخ ( كمبریج ) 2 – انگلیسی برای دانشجویان تاریخ، سید محمد صفوی
  عربی 1 – گزیده متون تاریخی به زبان عربی، سید حمید طبیبیان 2 – اخبار الطوال، دینوری 3 – مبادی العربیه جلد 4، رشید شرتونی 4 – مقدمه ابن خلدون 5 – نهج البلاغه 6 – قرآن كریم (جزء سی ام)
  تاریخ ایران باستان1 – اشكانیان، مالكوم كالج،  2 – تاریخ سیاسی هخامنشیان، داندا مایف، ترجمه خشایار بهاری 3 – شاهنشاهی ساسانی، تورج دریایی 4 – شاهنشاهی اشكانی، یوزوف ولسكی 5 – ماد، ایگورمیخائیلویچ دیاكونوف 6 – دنیای گمشده ایلام، جورج گلن كامرون 7 – تاریخ ایلام، والتر هینس 8 – تاریخ كمبریج، بخش مادها، هخامنشیان، ساسانیان و اشكانیان و سلوكیان، پارت ها، یوزوف ویسهوفر 9 – تاریخ ایران از ایلامی ها تا پایان دوره هخامنشی، تألیف دکتر پرویز رجبی 10 – بررسی منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسلام، دکتر محمدباقر وثوقی 11 – ایران در زمان اسانیان، آرتور کریستین سن، ترجمه رشید یاسمی 12 – ایران از آغاز تا اسلام ، ر . گیرشمن 13 – تاریخ مردم ایران قبل از اسلام لد اول ، عبدالحسین زرین کوب 14 – تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام ، احمد تفضلی 15 – منابع و مآخذ تاریخ ایران باستان ، محمود جعفری دهقی 16 – شاهنشاهی هخامنشی ، اومستد 17 – امپراتوری هخامنشی ، پیر برایان 18 – اشکانیان ، محمدجواد مشکور 19 – اشکانیان ، دیاکانوف

  منابع تکمیلی : 1 – تاریخ ایران قبل از اسلام، حسن پیرنیا، 2 –  ایران در عهد باستان، محمدجواد مشكور 3 –  كتاب شناسی تاریخ ایران در دوران باستان، مریم میر احمد ی ، 4 – شهرهای ایران در روزگار پارتیان، پیگولفسكایا، ترجمه عنایت الله رضا

  تاریخ اسلام1 – تاریخ پیامبر اسلام، ابراهیم آیتی 2 – تاریخ اسلام، علی اكبر فیاض 3 – تاریخ تحلیلی اسلام، سید جعفر شهیدی 4 – تاریخ صدر اسلام، غلام حسین زرگری نژاد 5 – تاریخ ایران اسلامی دفتر اول از پیدایش اسلام تا ایران اسلامی از رسول جعفریان 6 – سلسله های اسلامی، كلیفورد بوسورث ترجمه فریدون بدره ای 7 – تاریخ ملل و دول اسلامی، كارل بروكلمان ترجمه هادی جزایری 8 – تاریخ سیاسی اسلامی، حسن ابراهیم حسن 9 –  دولت امویان، محمد سهیل طقوش، ترجمه حجت الله جودكی 10 – دولت عباسیان، سهیل طقوش 11 – تاریخ تمدن اسلام جرجی زیدان 12 – تاریخ خلفا ( دو جلد ) ، رسول جعفریان 13 – منابع و مآخذ تاریخ اسلام، رسول جعفریان 14 – دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال، احمداسماعیل یاغی 15 – تاریخ دولت اسلامی در اندلس، محمدعبدالله عنان، ترجمه عبدالصمد آیتی
  تاریخ جهان1 – تاریخ انقلاب كبیر فرانسه و امپراطوری ناپلئون، آلبرماله و ژول ایزاك، ترجمه رشید یاسی 2 – تاریخ جهان، عبدالرسول خیراندیش 3 – تاریخ قرون وسطی، زیر نظر كاسیمینسكی 4 – تاریخ روم باستان، آلبرماله 5 – كتاب های مدرسان شریف 6 – تاریخ جهانی جلد 2و 1، ش. دولاندلن، ترجمه احمد بهمنش 7 – تاریخ جهان نو جلد 2و 1، رابرت روزل پالمر، ترجمه ابوالقاسم طاهری 8 – تاریخ یونان و روم، علی بیگدلی 9 – تاریخ اروپا در قرون وسطا، علی بیگدلی 10 –  تاریخ بیزانس، محمد امیر شیخ نوری 11 –  تاریخ در قرون جدید، نقی لطفی، محمد علی علیزاده 12 – كتاب تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل،احمد نقیب زاده 13 – تاریخ اروپا (هفت جلد)، آلبر ماله؛
  تاریخ ایران دوره اسلامی1 – تاریخ ایران بعد از اسلام، عبدالحسین زرین كوب 2 – تاریخ مردم ایران از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه جلد 2 عبدالحسین زرین كوب 3 – ایران عصر صفوی، راجرسیوری، ترجمه كامبیز عزیزی 4 – ایران در دوره سلطنت قاجار، علی اصغر شمیم 5 – شناسایی منابع و مآخذ ایران از آغاز تا سلسله صفویه، بیات 6 – تاریخ غزنویان، ابوالقاسم فروزانی 7 –  تاریخ سلجوقیان،ملیحه ستارزاده 8 – تاریخ خوارزمشاهیان، دكتر خلعتبری و شرفی 9 –  تاریخ تحولات سیاسی  اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و تركمانان، حسین میرجعفری 10 –  تاریخ ایران از ورود اسلامی تا پایان طاهریان، حسین مفتخری، حسین زمانی 11 –  تاریخ تحولات ایران در دوره سامانیان، ابوالقاسم فروزانی 12 –  تاریخ آل بویه، علی اصغر فقیهی 13 –  تاریخ تحولات ایران در دوره حمله مغول و ایلخانان، شیرین بیانی 14 –  تاریخ ایران در دوره صفویه، عبدالحسین نوایی 15 – تاریخ مغول، عباس اقبال 16 – امپراطوری صحرانوردان، رنه گروسه 17 – ایران در قرون نخستین اسلامی، برتولد اشپولر 18 – كتب تاریخ نشر سازمان سمت 19 – حكومت آق قویونلو و قراقویونلو، اسماعیل حسن زاده و ….. 20 -غزنویان، باسورث 21 – ایران در زمان سامانیان، جواد هروی 22 – تاریخ صفاریان و علویان طبرستان، صالح پرگاری و پروین تركمنی آذر 23 – تاریخ آل مظفر، محمود كتبی 24 – تشكیل دولت ملی در ایران، والتر هینتس

  منابع تکمیلی : 1 – تاریخ ایران بعد از اسلام، عباس اقبال و دكتر باقر عاقلی 2 – تاریخ مغول در ایران، بر تولد اشپولر، ترجمه محمود میرآفتاب 3 – تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی ایران در دوره های افشاریه و زندیه، دكتر رضا شعبانی 4 – تاریخ دوره صفویان (كمبریج ) ترجمه یعقوب آژند 5 – تاریخ ایران در دوره تیموریان (كمبریج) ترجمه یعقوب آژند 6 – تاریخ ایران از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان (كمبریج ) ترجمه حسن انوشه 7 – تاریخ ایران از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان (كمبریج) ترجمه حسن انوشه 8 – تاریخ احزاب سیاسی در ایران، دكتر عزت اله نوذری 9 – تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوران پهلوی، دكتر علیرضا امینی، 10  – تاریخ مشروطه، احمد كسروی 11 – تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عهد زندیه، دكتر ورهرام

  منبع : heyvagroup.com

  بهترین پاسخ
 2. سلام قصدددارم در رشته تاريخ جهان ارشد ادامه بدم اما نميدونم مدام دانشگاه و چه منابعي بايد مطالعه كنم
  براي پيام نور بيشتر شرايط رو دارام
  ميشه راهنمايي بفرماييد
  باتشكر

   0

   سلام من میخام رشته تاریخ شرکت کنم اما نمیدونم با توجه به سنم که بالای ۴۰ هست کدوم گرایشها از بقیه جذابتر و راحت تره لطفا راهنمایی کنید ممنون

ارسال یک پاسخ