مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور دانشگاه آزاد 97

سوال

مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور دانشگاه آزاد 97 کدام هستند ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-09-18T10:16:05+04:30

  دانشگاه آزاد طی اطلاعیه ای مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ، کاردانی ، دکترای حرفه ای 97 را اعلام کرد .

  پذیرفته شدگان همه رشته ها بدون توجه به زمان شروع بـه تحصیل مندرج در کارنامه اعلام نتـایج کنکور دانشگاه آزاد 97 بایـد شخصـاً در یکـی ازروزهــاي دوشــنبه و ســه شــنبه 26 و 27 شــهریورماه 97 با در دست داشـتن مـدارك لازم جهـت ثبـت نـام بـه واحـد های ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتـی مرکـز سـنجش وپــذیرش دانشــگاه بــه آدرس : ir.ac.iau.sanjesh.www و همچنین سامانه دانشگاه آزاد اسـلامی بـه آ درس ir.ac.iau درج شده است مراجعه نمایند .

  مدارک لازم برای ثبت نام :

  1- اصل دیپلم کامل متوسـطه یـا اصـل گـواهی قبـولی پایـان تحصیلات نظام قدیم متوسطه و یا اصل گواهی اتمـام دوره پـیش
  دانشگاهی نظام جدید متوسطه ، به همراه تصویر آن ها .

  تذکر : چنانچه پذیرفته شده اصل مدرك تحصیلی خود را دراختیار نداشته باشد ولی تصویر آن یا گواهی معتبـر پایـان دوره راارائه کند ، باید متعهد گردد اصل مدرك را قبل از پایـان نیمسـال اول بــه دانشگاه تحویــل دهــد و تعهــد مــذکور نیــز همــراه بــا تضمین های مالی ( چک یا سفته به مبلغ ده میلیون ریال ) می باشد .

  2 – اصــل شناســنامه عکــس دار و دو بــرگ تصــویر از تمــام صفحات آن ( اصل شناسنامه صرفاً براي تطبیق خواهد بود . )

  3 – اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی ( اصل کارت صرفاً براي طبیق خواهد بود ) .

  4 – شــش قطعــه عکــس 4 در3 تمــام رخ کــه اخیــراً تهیــه و مشخصات پذیرفته شده در پشـت آنهـا نوشـته شـده باشـد .( بـرای مشمولین 12 قطعه ) .

  5 – اصل و دو برگ تصویرمدرك مشخص کننـده وضـعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد .

  6 – تکمیل و ارائه فرم درخواست ثبت نـام ، فرم هـای مربـوط به تعهدات و سایر فرم های که از طرف واحد یا مرکز دانشگاهی در اختیار هر یک از پذیرفته شدگان متقاضی ثبت نام قرار خواهـد گرفت .

  7 – مشمولان دیپلمـه ای کـه بـا اسـتفاده از تعهـدات خـدمتی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از خدمت دوره ضرورت معـاف می باشند و معافیت آنان پس از انجام تعهد مقرر صادر مـی گـردد باید موافقت نامه رسمی از وزارتخانه یـا سـازمان متبـوع ( چنانچـه لطمه ای به انجام تعهدات وارد نشود ) را ارائه دهند .

  افـرادی کـه بـه عنـوان سـرباز معلـم مشـغول خـدمت وظیفـه عمومی هستند برای ثبت نام لازم است با مجوز وظیفه عمـومی از خدمت ترخیص گردند .

  8 – شـاغلین نیروهـای نظـامی و انتظـامی جمهـوری اسـلامی ایران بایستی گواهی موافقـت و معرفـی سـازمان مربوطـه را ارائـه نمایند .

  9 – پذیرفته شدگانی که در فرم ثبت نـام اینترنتـی شـرکت در آزمون ، خـود را مشـمول مـاده واحـده مصـوب مجلـس شـورای اســلامی موضوع اســتفاده از ســهمیه رزمنــدگان و ایثــارگران دانسته اند ، باید هنگام ثبت نام فرم مربـوط بـه تعهد نامـه اسـتفاده از سـهمیه رزمنـدگان و ایثـارگران را تکمیـل و بـه واحـد یـا مرکـز دانشگاهی ارائه دهند . دانشـگاه آزاد اسـلامی بـه منظـور حصـول اطمینان از صحت مدارك مربوط به استفاده کننـد گان از سـهمیه رزمنـدگان و ایثـارگران مراتـب را بـه طـور جمعـی از ارگانهـای ذیربط استعلام نموده و نتیجـه آن را متعاقبـاً بـه واحـد ها و مراکـز دانشگاهی ابلاغ خواهند نمود . بدیهی است چنانچه در هر زمان از ثبـت نـام و یـا حـین تحصـیل ، واجـد شـرایط بـودن ایـن قبیـل ز دانشجویان در استفاده از سهمیه مذکور به اثبات نرسـد ، دانشـگاه از ادامه تحصیل آنـان ممانعـت بـه عمـل خواهـد آورد و در ایـن صورت حق اعتراض نخواهند داشت و به علـت سـوء اسـتفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران پیگرد قـانونی آنهـا بـرای دانشـگاه محفوظ خواهد ماند .

  منبع : دانشگاه آزاد

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )