متن و ترجمه آهنگ NEW RULES از DUA LIPA

سوال

متن و ترجمه آهنگ NEW RULES از DUA LIPA را قرار میدهید ؟

حل شده 0
ناشناس 2 سال 2019-04-21T09:26:31+04:30 1 پاسخ 568 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2019-04-21T09:27:11+04:30

  متن و ترجمه آهنگ NEW RULES از DUA LIPA

  One, one, one

  یک یک یک

  Talkin’ in my sleep at night

  شب توی خوابم حرف میزنم

  Makin’ myself crazy

  دارم خودمو دیوونه میکنم

  Out of my mind, out of my mind

  عقلمو از دست دادم، عقلمو از دست دادم

  Wrote it down and read it out

  مینویسمش و بلند میخونمش

  Hopin’ it would save me

  امیدوارم بتونه نجاتم بده

  Too many times, too many times

  بارها، بارها

  Oh, he makes me feel like nobody else

  اوه اون باعث میشه حس کنم شبیه کس دیگه ای نیستم

  Nobody else

  هیچکس دیگه ای

  But my love, he doesn’t love me

  اما عشقم، اون دوستم نداشت

  So I tell myself, I tell myself

  پس به خودم میگم، به خودم میگم

  One, don’t pick up the phone

  اول تلفن رو بردار

  You know he’s only calling ’cause he’s drunk and alone

  میدونی فقط برای این زنگ زده که مست و تنهاست

  Two, don’t let him in

  دوم اجازه نده بیاد تو

  You have to kick him out again

  باید دوباره بندازیش بیرون

  Three, don’t be his friend

  سوم دوستش نباش

  You know you’re gonna wake up in his bed in the morning

  میدونی صبح توی تختش بیدار میشی

  And if you’re under him

  و اگر بری زیرش ( اگه مغلوبش بشی )

  You ain’t getting over him

  دیگه نمیتونی بهش غلبه کنی ( نمیتونی ازش جلو بزنی )

  I’ve got new rules, I count ’em

  قانونهای جدیدی دارم، روشون حساب میکنم

  I’ve got new rules, I count ’em

  قانونهای جدیدی دارم، روشون حساب میکنم

  I’ve gotta tell them to myself

  باید به خودم بگمشون ( یاداوریشون کنم )

  I’ve got new rules, I count ’em

  قانونهای جدیدی دارم، روشون حساب میکنم

  I’ve gotta tell them to myself

  باید به خودم بگمشون

  I keep pushin’ forwards

  به پیشروی ادامه میدم

  But he keeps pullin’ me backwards

  اما اون منو به عقب میرونه

  Nowhere to turn, no way

  راهی برای فرار نیست، راهی نیست

  Nowhere to turn, no

  نه راهی برای فرار نیست

  Now I’m standing back from it

  حالا من ازش فاصله گرفتم

  I finally see the pattern

  بالاخره سرمشقم رو دیدم

  I never learn, I never learn

  هیچ وقت یاد نمی گیرم، هیچ وقت یاد نمیگیرم

  But my love, he doesn’t loves me

  اما عشقم، اون منو دوست نداره

  So I tell myself, I tell myself

  پس به خودم میگم، به خودم میگم

  I do, I do, I do

  انجام میدم، انجام میدم، انجام میدم

  One, don’t pick up the phone

  اول تلفن رو بردار

  You know he’s only calling ’cause he’s drunk and alone

  میدونی فقط برای این زنگ زده که مست و تنهاست

  Two, don’t let him in

  دوم اجازه نده بیاد تو

  You have to kick him out again

  باید دوباره بندازیش بیرون

  Three, don’t be his friend

  سوم دوستش نباش

  You know you’re gonna wake up in his bed in the morning

  میدونی صبح توی تختش بیدار میشی

  And if you’re under him

  و اگر بری زیرش

  You ain’t getting over him

  دیگه نمیتونی بهش غلبه کنی

  I’ve got new rules, I count ’em

  قانونهای جدیدی دارم، روشون حساب میکنم

  I’ve got new rules, I count ’em

  قانونهای جدیدی دارم، روشون حساب میکنم

  I’ve gotta tell them to myself

  باید به خودم بگمشون

  I’ve got new rules, I count ’em

  قانونهای جدیدی دارم، روشون حساب میکنم

  I’ve gotta tell them to myself

  باید به خودم بگمشون

  Practice makes perfect

  تمرین تکامل ایجاد میکنه

  I’m still tryna’ learn it by heart

  من هنوز سعی میکنم با قلبم یادش بگیرم

  Eat, sleep, and breathe it

  بخور، بخواب و نفسش بکش

  Rehearse and repeat it ’cause I

  تمرین و تکرارش بکن، چون من

  One, don’t pick up the phone

  اول تلفن رو بردار

  You know he’s only calling ’cause he’s drunk and alone

  میدونی فقط برای این زنگ زده که مست و تنهاست

  Two, don’t let him in

  دوم اجازه نده بیاد تو

  You have to kick him out again

  باید دوباره بندازیش بیرون

  Three, don’t be his friend

  سوم دوستش نباش

  You know you’re gonna wake up in his bed in the morning

  میدونی صبح توی تختش بیدار میشی

  And if you’re under him

  و اگر بری زیرش

  You ain’t getting over him

  دیگه نمیتونی بهش غلبه کنی

  I’ve got new rules, I count ’em

  قانونهای جدیدی دارم، روشون حساب میکنم

  I’ve got new rules, I count ’em

  قانونهای جدیدی دارم، روشون حساب میکنم

  I’ve gotta tell them to myself

  باید به خودم بگمشون

  I’ve got new rules, I count ’em

  قانونهای جدیدی دارم، روشون حساب میکنم

  baby you know I count ’em

  عزیزم میدونی که روشون حساب میکنم

  I’ve gotta tell them to myself

  باید به خودم بگمشون

  Don’t let him in

  راهش نده

  Don’t be his friend

  دوستش نباش

  Don’t let him in

  راهش نده

  Don’t be his friend

  دوستش نباش

  You ain’t getting over him

  دیگه نمیتونی بهش غلبه کنی

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ