متن و ترجمه آهنگ lovely از Billie Eilish , Khalid

سوال

متن و ترجمه آهنگ lovely از Billie Eilish , Khalid را قرار میدهید ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. متن و ترجمه آهنگ lovely از Billie Eilish , Khalid

  Thought I found a way
  فکر کردم یه راهی پیدا کردم
  (Thought I found a way out (found
  فکر کردم که راهی برای خلاص شدن پیدا کردم
  (But you never go away (never go away
  ولی تو‌هیچوقت نمیری (هیچوقت نمیری)
  So I guess I gotta stay now
  پس فکر کنم حالا باید من بمونم
  Oh, I hope some day I’ll make it out of here
  امیدوارم یه روزی بتونم از اینجا برم
  Even if it takes all night or a hundred years
  حتی اگه تموم شب یا صد ها سال طول بکشه
  Need a place to hide, but I can’t find one near
  یه جا برای قایم شدن میخوام، ولی نمیتونم یه جای نزدیک پیدا کنم
  Wanna feel alive, outside I can’t fight my fear
  میخوام که حس کنم زنده م بیرون از اینجا نمیتونم با ترس هام بجنگم
  Isn’t it lovely, all alone?
  عاشقانه نیست؟ همشه تنهایی
  Heart made of glass, my mind of stone
  قلبم از شیشه ساخته شده، فکرم از سنگ
  Tear me to pieces, skin to bone
  من تکه تکه کن ، از پوست تا استخوون
  Hello, welcome home
  سلام ، به خونه خوش اومدی
  Walking out of time
  دیر شده
  (Looking for a better place (looking for a better place
  دنبال یه جای بهتر میگردم (دنبال یه جای بهتر میگردم)
  Something’s on my mind
  یه چیزی توی ذهنمه
  Always in my head space
  همیشه توی سرم یه یجایی هست

  But I know someday I’ll make it out of here
  ولی میدونم که یه روز مجبورش میکنم از اینجا خارج شه
  Even if it takes all night or a hundred years
  حتی اگه تموم شب یا صد ها سال طول بکشه
  Need a place to hide, but I can’t find one near
  یه جا برای قایم شدن میخوام، ولی نمیتونم یه جای نزدیک پیدا کنم
  Wanna feel alive, outside I can’t fight my fear
  میخوام که حس کنم زنده م بیرون از اینجا نمیتونم با ترس هام بجنگم
  Isn’t it lovely, all alone?
  عاشقانه نیست؟ همشه تنهایی
  Heart made of glass, my mind of stone
  قلبم از شیشه ساخته شده، فکرم از سنگ
  Tear me to pieces, skin to bone
  من تکه تکه کن ، از پوست تا استخوون
  Hello, welcome home
  سلام ، به خونه خوش اومدی
  Woah, yeah
  اوه، آره
  Yeah, ah
  آره ،آه
  Woah, woah
  اوه ، اوه
  Hello, welcome home
  سلام ، به خونه خوش اومدی

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ