متن آهنگ گم کرده از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت

سوال

متن آهنگ گم کرده از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت را قرار می دهید ؟

حل شده 0
ناشناس 3 سال 2019-04-24T15:57:28+04:30 1 پاسخ 561 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2019-04-24T16:00:38+04:30

  متن آهنگ گم کرده از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت

  ‫« آﻟﺒﻮم : ﺣﻜﺎﻳﺖ

  ‫« ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮدﻣﻨﺶ

  ‫« آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : آﻧﺪراﻧﻴﻚ

  ‫واي ﺑﺮ ﻣﻦ

  ‫ﮔﺮ ﺗﻮ آن ﮔﻢ ﻛﺮدهام ﺑﺎﺷﻲ

  ‫ﻛﻪ ﺑـﺲ دور اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ

  ‫ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺳﻮ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺳﻮ

  ‫ﭘﻴﺮﻣﺮدي ﺑﺎ ﺳﭙﻴﺪيﻫﺎي ﻣﻮ

  ‫و ﻫﺰاران ﺑـﺎر ﻣـﺮدن، رﻧـﺞ ﺑـﺮدن

  ‫ﺑﺎ ﺧﻤﻲ در ﻗﺎﻣﺖ از اﻳﻦ راه دﺷﻮار

  ‫ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ

  ‫دﺳﺘﻬﺎ ﺧﺸﻜﻴﺪه

  ‫دل ﻣﺮده

  ‫ﺑـﻪ ﻇـﺎﻫـﺮ ﺧـﻨـﺪهاي ﺑﺮ ﻟﺐ

  ‫و ﮔﺎﻫﻲ ﺣﺮﻓﻬﺎي ﭘﻴﭻ در ﭘﻴﭻ

  ‫و ﻫﻢ ﻫﻴﭻ

  ‫و ﮔﻪ ﮔﺎﻫﻲ و ﮔﻪ ﮔﺎﻫﻲ

  ‫دو ﺧﻂ ﺷﻌﺮي

  ‫ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻧﺎﭼﻴﺰ

  ‫و ﮔﻪ ﮔﺎﻫﻲ دو ﺧﻂ ﺷﻌﺮي

  ‫ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻧﺎﭼﻴﺰ

  ‫واي ﺑﺮ ﻣﻦ

  ‫ﮔﺮ ﺗﻮ آن ﮔﻢ ﻛﺮدهام ﺑﺎﺷﻲ

  ‫ﮔﺮ ﺗﻮ آن ﮔﻢ ﻛﺮدهام ﺑﺎﺷﻲ

  ‫واي ﺑﺮ ﻣﻦ

  ‫ﮔﺮ ﺗﻮ آن ﮔﻢ ﻛﺮدهام ﺑﺎﺷﻲ

  ‫ﻛﻪ ﺑـﺲ دور اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ

  ‫ﻛـﻪ آن ﺳـﻮ ﻛـﻪ آن ﺳـﻮ

  ‫ﻧﺎزﻧﻴﻨﻲ ﻏﻨﭽﻪاي ﺷﺎداب و

  ‫ﺻـﺪﻫﺎ آرزو ﺑـﺮ دل

  ‫دﻟﻲ ﮔﻬﻮارهي ﻋﺸﻘﻲ

  ‫ﻛﻪ ﭼﻨﺪي ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺎﻳﺪ

  ‫و از ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﺑﻮدن ﺳﺨﺖ ﺑﻴﺰار اﺳﺖ

  ‫واي ﺑﺮ ﻣﻦ

  ‫ﮔﺮ ﺗﻮ آن ﮔﻢ ﻛﺮدهام ﺑﺎﺷﻲ

  ‫ﻛﻪ ﺑـﺲ دور اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ

  ‫و ﻋﺎﺷﻖ ﮔﺸﺘﻦ و ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻤﻮدن

  ‫ﺳﺨﺖ دﺷﻮار اﺳﺖ

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ