متن آهنگ چوپان از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت

سوال

متن آهنگ چوپان از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت را قرار میدهید ؟

حل شده 0
ناشناس 2 سال 2019-04-24T16:02:09+04:30 1 پاسخ 800 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2019-04-24T16:03:05+04:30

  متن آهنگ چوپان از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت

  ‫« آﻟﺒﻮم : ﺣﻜﺎﻳﺖ

  ‫« ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮدﻣﻨﺶ

  ‫« آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮدﻣﻨﺶ

  ‫« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : آﻧﺪراﻧﻴﻚ

  ‫ﻫـﺮاﺳـﻬﺎي ﺑﻴﻬﻮده

  ‫ﺗﺎ ﺑﻮده ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮده

  ‫ﻓﺮزﻧﺪﻫﺎي ﻣﺸﺮوع

  ‫ﺷﺮع، ﻗﺎﻧﻮن

  ‫و ﺗﺒﺎﻫﻲ، ﭘﻮﭼﻲ

  ‫ﺑﻴﻬﻮدﮔﻲ

  ‫و ﻋﻤﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ

  ‫ﺑﻪ ﺳﻲ، ﭘﻨﺠﺎه، ﻫﻔﺘﺎد

  ‫و ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ

  ‫و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮاده

  ‫و اﻳﻦ اﺳﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ زﻧﺪﮔﻲ

  ‫ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان آﺑﺎدي ﺑﺎﻻ

  ‫ﭼﻪ ﻓﺮق دارد آﺑﺎدي ﭘﺎﻳﻴﻦ

  ‫ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ ﺳﺮ ﻣﺴﺖ

  ‫ﻣﻐﺮور

  ‫ﺳﺮ ﺷﻴﺮ ﻫﺴﺖ

  ‫ﭘﻨﻴﺮ ﻫﺴﺖ

  ‫و ﻣﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﺮﺷﻴﺪه

  ‫و ﮔـﻪ ﮔـﺎﻫـﻲ

  ‫ﮔﺮﮔﻬﺎي درﻳﺪه

  ‫و در ﻫﺮ ﺟﺸﻨﻲ

  ‫و در ﻫﺮ ﻋﺰاﻳﻲ

  ‫ﺳـﺮي ﺑـﺮﻳـﺪه

  ‫ﻣﻦ رﻓﺘﻢ

  ‫ﻣﻴﺮوم ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ

  ‫ﻣﻦ رﻓﺘﻢ

  ‫ﻣﻦ رﻓﺘﻢ و ﺣﺪﻳﺚ ﮔﻔﺘﻢ

  ‫ﭼﻮﭘﺎن ﺑﻪ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ

  ‫آزادي ﺑﻪ از ﺑﻨﺪ

  ‫ﭼﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﻲ ﻟﺒﺨﻨﺪ

  ‫آزادي ﺑﻪ از ﺑﻨﺪ

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ