متن آهنگ چوپان از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت

گزارش
سوال

لطفاً بطور خلاصه توضیح دهید که چرا این سوال باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

متن آهنگ چوپان از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت را قرار میدهید ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. لطفاً بطور خلاصه توضیح دهید که چرا این سوال باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  متن آهنگ چوپان از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت

  ‫« آﻟﺒﻮم : ﺣﻜﺎﻳﺖ

  ‫« ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮدﻣﻨﺶ

  ‫« آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮدﻣﻨﺶ

  ‫« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : آﻧﺪراﻧﻴﻚ

  ‫ﻫـﺮاﺳـﻬﺎي ﺑﻴﻬﻮده

  ‫ﺗﺎ ﺑﻮده ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮده

  ‫ﻓﺮزﻧﺪﻫﺎي ﻣﺸﺮوع

  ‫ﺷﺮع، ﻗﺎﻧﻮن

  ‫و ﺗﺒﺎﻫﻲ، ﭘﻮﭼﻲ

  ‫ﺑﻴﻬﻮدﮔﻲ

  ‫و ﻋﻤﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ

  ‫ﺑﻪ ﺳﻲ، ﭘﻨﺠﺎه، ﻫﻔﺘﺎد

  ‫و ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ

  ‫و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮاده

  ‫و اﻳﻦ اﺳﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ زﻧﺪﮔﻲ

  ‫ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان آﺑﺎدي ﺑﺎﻻ

  ‫ﭼﻪ ﻓﺮق دارد آﺑﺎدي ﭘﺎﻳﻴﻦ

  ‫ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ ﺳﺮ ﻣﺴﺖ

  ‫ﻣﻐﺮور

  ‫ﺳﺮ ﺷﻴﺮ ﻫﺴﺖ

  ‫ﭘﻨﻴﺮ ﻫﺴﺖ

  ‫و ﻣﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﺮﺷﻴﺪه

  ‫و ﮔـﻪ ﮔـﺎﻫـﻲ

  ‫ﮔﺮﮔﻬﺎي درﻳﺪه

  ‫و در ﻫﺮ ﺟﺸﻨﻲ

  ‫و در ﻫﺮ ﻋﺰاﻳﻲ

  ‫ﺳـﺮي ﺑـﺮﻳـﺪه

  ‫ﻣﻦ رﻓﺘﻢ

  ‫ﻣﻴﺮوم ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ

  ‫ﻣﻦ رﻓﺘﻢ

  ‫ﻣﻦ رﻓﺘﻢ و ﺣﺪﻳﺚ ﮔﻔﺘﻢ

  ‫ﭼﻮﭘﺎن ﺑﻪ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ

  ‫آزادي ﺑﻪ از ﺑﻨﺪ

  ‫ﭼﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﻲ ﻟﺒﺨﻨﺪ

  ‫آزادي ﺑﻪ از ﺑﻨﺪ

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ