متن آهنگ چه دردیست از سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

سوال

متن آهنگ چه دردیست از سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ را قرار میدهید ؟

حل شده 0
کاربر مهمان 1 سال 1 پاسخ 586 مشاهده 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

 1. متن آهنگ چه دردیست از سیاوش قمیشی آلبوم گل و تگرگ

  ‫« آﻟﺒﻮم : ﻗﺼﻪ ﮔﻞ و ﺗﮕﺮگ

  ‫« ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : ﭘﺎﻛﺴﻴﻤﺎ زﻛﻲ ﭘﻮر

  ‫« آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : آﻧﺪراﻧﻴﻚ

  ‫ﭼﻪ دردي اﺳﺖ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﻮدن

  ‫وﻟـﻲ درﮔـﻮﺷـﻪاي ﺗـﻨـﻬـﺎ ﻧـﺸﺴﺘﻦ

  ‫ﺑـﺮاي دﻳـﮕﺮان ﭼﻮن ﻛـﻮه ﺑـﻮدن

  ‫وﻟﻲ در ﭼﺸﻢ ﺧﻮد آرام ﺷﻜﺴﺘﻦ

  ‫ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻟـﺒﻲ ﺷـﻌﺮي ﺳﺮودن

  ‫وﻟﻲ ﻟﺒﻬﺎي ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﺑﺴﺘﻦ

  ‫ﭼﻪ دردي اﺳﺖ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﻮدن

  ‫وﻟـﻲ درﮔـﻮﺷـﻪاي ﺗـﻨـﻬـﺎ ﻧـﺸﺴﺘﻦ

  ‫ﺑﻪ رﺳﻢ دوﺳـﺘﻲ دﺳﺘﻲ ﻓﺸﺮدن

  ‫وﻟﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﻗﻠﺒﻲ ﺷﻜﺴﺘﻦ

  ‫ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭼﻮن ﺳﻨﮓ ﺧﺎﻣﻮش

  ‫وﻟـﻲ در ﺑـﻄﻦ ﺧﻮد ﻏـﻮﻏﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ

  ‫ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺖ دوﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺧﺎك ﺳﭙﺮدن

  ‫وﻟـﻲ در دل اﻣـﻴـﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻦ

  ‫ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻫـﺮ دم ﻧـﻮاي دل زﻧـﺪ ﺑﺎﻧﮓ

  ‫ﭼﻪ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ ﻏﻤﺨﺎﻧﻪ رﺳﺘﻦ

  ‫ﭼﻪ دردي اﺳﺖ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﻮدن

  ‫وﻟـﻲ درﮔـﻮﺷـﻪاي ﺗـﻨـﻬـﺎ ﻧـﺸﺴﺘﻦ

  ‫ﺑـﺮاي دﻳـﮕﺮان ﭼﻮن ﻛـﻮه ﺑـﻮدن

  ‫وﻟﻲ در ﭼﺸﻢ ﺧﻮد آرام ﺷﻜﺴﺘﻦ

  ‫ﺑﻪ رﺳﻢ دوﺳـﺘﻲ دﺳﺘﻲ ﻓﺸﺮدن

  ‫وﻟﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﻗﻠﺒﻲ ﺷﻜﺴﺘﻦ

  ‫ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭼﻮن ﺳﻨﮓ ﺧﺎﻣﻮش

  ‫وﻟـﻲ در ﺑـﻄﻦ ﺧﻮد ﻏـﻮﻏﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ

  ‫ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺖ دوﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺧﺎك ﺳﭙﺮدن

  ‫وﻟـﻲ در دل اﻣـﻴـﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻦ

  ‫ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻫـﺮ دم ﻧـﻮاي دل زﻧـﺪ ﺑﺎﻧﮓ

  ‫ﭼﻪ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ ﻏﻤﺨﺎﻧﻪ رﺳﺘﻦ

  ‫ﭼﻪ دردي اﺳﺖ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﻮدن

  ‫وﻟـﻲ درﮔـﻮﺷـﻪاي ﺗـﻨـﻬـﺎ ﻧـﺸﺴﺘﻦ

  ‫ﺑـﺮاي دﻳـﮕﺮان ﭼﻮن ﻛـﻮه ﺑـﻮدن

  ‫وﻟﻲ در ﭼﺸﻢ ﺧﻮد آرام ﺷﻜﺴﺘﻦ

  ‫ﭼﻪ دردي اﺳﺖ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﻮدن

  ‫وﻟـﻲ درﮔـﻮﺷـﻪاي ﺗـﻨـﻬـﺎ ﻧـﺸﺴﺘﻦ

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ