متن آهنگ پرنده های قفسی از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت

گزارش
سوال

لطفاً بطور خلاصه توضیح دهید که چرا این سوال باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

متن آهنگ پرنده های قفسی از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت را قرار می دهید ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. لطفاً بطور خلاصه توضیح دهید که چرا این سوال باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  متن آهنگ پرنده های قفسی از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت

  « آﻟﺒﻮم : ﺣﻜﺎﻳﺖ

  ‫« ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮدﻣﻨﺶ

  ‫« آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : آﻧﺪراﻧﻴﻚ

  ‫ﭘـﺮﻧـﺪهﻫـﺎي ﻗﻔﺴﻲ ﻋﺎدت دارن ﺑﻪ ﺑﻲﻛﺴﻲ

  ‫ﻋﻤﺮﺷﻮﻧﻮ ﺑﻲ ﻫﻢ ﻧﻔﺲ ﻛِﺰ ﻣﻴﻜﻨﻦ ﻛﻨﺞ ﻗﻔﺲ

  ‫ﻧـﻤﻲدوﻧﻦ ﺳـﻔﺮ ﭼـﻴﻪ، ﻋـﺎﺷـﻖ درﺑـﺪر ﻛﻴﻪ

  ‫ﻫﺮ ﻛﻲ ﺑﺮﻳﺰه ﺷﺎهدوﻧﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻦ ﺧﺪاﺷﻮﻧﻪ

  ‫ﻳﻪ ﻋﻤﺮه ﺑـﻲ ﺣﺒﻴﺒﻦ، ﺑﺎ آﺳﻤﻮن ﻏﺮﻳﺒﻦ

  ‫اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻲ ﻧﺼﻴﺒﻦ

  ‫ﺗﻮ آﺳﻤﻮن ﻧﺪﻳﺪن ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭼﻪ ﻧﻮري داره

  ‫ﭼـﺸﻤﻪي ﻛـﻮه ﻣﺸﺮق ﭼﻪ راه دوري داره

  ‫ﭼﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻦ ﺑـﻪ ﭼـﻲ ﻣﻴﮕﻦ ﺳـﺘﺎره، دﻧـﻴﺎ ﻛِﻴﺎ ﺑـﻬﺎره

  ‫ﭼﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻴﺸﻪ ﭼﻪ آﺳﻮن ﭘﺮﻧﺪه زﻳﺮ ﺑﺎرون

  ‫ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎي ﻗﻔﺴﻲ ﻋﺎدت دارن ﺑﻪ ﺑﻲﻛﺴﻲ

  ﭘـﺮﻧـﺪهﻫـﺎي ﻗﻔﺴﻲ ﻋﺎدت دارن ﺑﻪ ﺑﻲﻛﺴﻲ

  ‫ﻋﻤﺮﺷﻮﻧﻮ ﺑﻲ ﻫﻢ ﻧﻔﺲ ﻛِﺰ ﻣﻴﻜﻨﻦ ﻛﻨﺞ ﻗﻔﺲ

  ‫ﻧـﻤﻲدوﻧﻦ ﺳـﻔﺮ ﭼـﻴﻪ، ﻋـﺎﺷـﻖ درﺑـﺪر ﻛﻴﻪ

  ‫ﻫﺮ ﻛﻲ ﺑﺮﻳﺰه ﺷﺎهدوﻧﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻦ ﺧﺪاﺷﻮﻧﻪ

  ‫ﻳﻪ ﻋﻤﺮه ﺑـﻲ ﺣﺒﻴﺒﻦ، ﺑﺎ آﺳﻤﻮن ﻏﺮﻳﺒﻦ

  ‫اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻲ ﻧﺼﻴﺒﻦ

  ‫ﭼﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻦ ﺑﻪ ﭼﻲ ﻣﻴﮕﻦ ﺳﺘﺎره

  ‫ﭼﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻦ دﻧـﻴـﺎ ﻛـِﻴـﺎ ﺑـﻬـﺎره

  ‫ﭼﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻴﺸﻪ ﭼﻪ آﺳﻮن ﭘﺮﻧﺪه زﻳﺮ ﺑﺎرون

  ‫ﺗﻮ آﺳﻤﻮن ﻧﺪﻳﺪن ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭼﻪ ﻧﻮري داره

  ‫ﭼـﺸﻤﻪي ﻛـﻮه ﻣﺸﺮق ﭼﻪ راه دوري داره

  ‫ﻗﻔﺲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﺎﺷﻜﻲ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻮدم

  ‫ﻣـﻬـﻢ ﻧـﺒﻮد ﭘـﺮﻳـﺪن وﻟـﻲ ﺑـﺮﻧﺪه ﺑﻮدم

  ‫ﻓـﺮﻗـﻲ ﻧـﺪاره وﻗﺘﻲ ﻧـﺪوﻧﻲ و ﻧـﺒﻴﻨﻲ

  ‫ﻏﺼﺖ ﻣﻴﮕﻴﺮه وﻗﺘﻲ ﻣﻴﺪوﻧﻲ و ﻣﻴﺒﻴﻨﻲ

  ‫ﻏﺼﺖ ﻣﻴﮕﻴﺮه وﻗﺘﻲ ﻣﻴﺪوﻧﻲ و ﻣﻴﺒﻴﻨﻲ

  ‫ﭼﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻦ ﺑﻪ ﭼﻲ ﻣﻴﮕﻦ ﺳﺘﺎره

  ‫ﭼﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻦ دﻧـﻴـﺎ ﻛـِﻴـﺎ ﺑـﻬـﺎره

  ‫ﭼﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻴﺸﻪ ﭼﻪ آﺳﻮن ﭘﺮﻧﺪه زﻳﺮ ﺑﺎرون

  ‫ﭘـﺮﻧـﺪهﻫـﺎي ﻗﻔﺴﻲ ﻋﺎدت دارن ﺑﻪ ﺑﻲﻛﺴﻲ

  ‫ﻋﻤﺮﺷﻮﻧﻮ ﺑﻲ ﻫﻢ ﻧﻔﺲ ﻛِﺰ ﻣﻴﻜﻨﻦ ﻛﻨﺞ ﻗﻔﺲ

  ‫ﻧـﻤﻲدوﻧﻦ ﺳـﻔﺮ ﭼـﻴﻪ، ﻋـﺎﺷـﻖ درﺑـﺪر ﻛﻴﻪ

  ‫ﻫﺮ ﻛﻲ ﺑﺮﻳﺰه ﺷﺎهدوﻧﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻦ ﺧﺪاﺷﻮﻧﻪ

  ‫ﻳﻪ ﻋﻤﺮه ﺑـﻲ ﺣﺒﻴﺒﻦ، ﺑﺎ آﺳﻤﻮن ﻏﺮﻳﺒﻦ

  ‫اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻲ ﻧﺼﻴﺒﻦ

  ‫ﭼﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻦ ﺑﻪ ﭼﻲ ﻣﻴﮕﻦ ﺳﺘﺎره

  ‫ﭼﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻦ دﻧـﻴـﺎ ﻛـِﻴـﺎ ﺑـﻬـﺎره

  ‫ﭼﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻴﺸﻪ ﭼﻪ آﺳﻮن ﭘﺮﻧﺪه زﻳﺮ ﺑﺎرون

  ‫ﭼﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻦ ﺑﻪ ﭼﻲ ﻣﻴﮕﻦ ﺳﺘﺎره

  ‫ﭼﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻦ دﻧـﻴـﺎ ﻛـِﻴـﺎ ﺑـﻬـﺎره

  ‫ﭼﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻴﺸﻪ ﭼﻪ آﺳﻮن ﭘﺮﻧﺪه زﻳﺮ ﺑﺎرون

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ