متن آهنگ مرد خدا از سیاوش قمیشی آلبوم حادثه

سوال

متن آهنگ مرد خدا از سیاوش قمیشی آلبوم حادثه را قرار میدهید ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. متن آهنگ مرد خدا از سیاوش قمیشی آلبوم حادثه

  ‫« آﻟﺒﻮم : ﺣﺎدﺛﻪ

  ‫« ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮدﻣﻨﺶ

  ‫« آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺪ‪م

  ‫ﺧﺮﺳـﻨﺪ ﺷﺪﻳﻢ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣﺮوز

  ‫رﻧﮕﻲ دﮔﺮ اﺳﺖ، ﻧﻪ رﻧﮓ دﻳﺮوز

  ‫ﺗـﺎ ﺷـﺐ ﻧـﺸـﺪه، رﻧﮓ دﮔﺮ ﺷﺪ

  ‫ﮔﻔﺘﻨﺪ از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ، ﻫﺰار ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻴﺎﻣﻮز

  ‫ﻓﺮﻳﺎد زدﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﺮخ ﮔﺮدون

  ‫ﻟﻴﻼ ﺗﻮ را ﻧﺪادهاي ﺑﻪ ﻣﺠﻨﻮن

  ‫ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮ آﻣﺪ آﻧﻜﻪ، ﺧﺎﻣﻮش

  ‫ﻛﻢ داد اﮔـﺮ، ﻧـﮕﻴﺮد اﻓﺰون

  ‫ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻳﻢ و در ﺧﻤﻮﺷﻲ

  ‫رﻓـﺘـﻴـﻢ ﺳـﺮاغ ﻣـﻲ ﻓـﺮوﺷﻲ

  ‫ﻓـﺮﻳـﺎد زدﻳﻢ دواي ﻣﺎ ﻛﻮ؟

  ‫ﮔﻮﻳﻨﺪ دواﺳﺖ، ﺑﺎده ﻧﻮﺷﻲ

  ‫ﻫﺸﻴﺎر ﻧﺸﺪ، ﻣﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺪﻫﻮش

  ‫اﻳﻦ ﺑـﺎر ﮔﺮان ﺑﮕﻴﺮم از دوش

  ‫آرام ﻛـﻨـﺎر ﮔـﻮش ﻣـﺎ ﮔـﻔـﺖ

  ‫اﻳﻦ ﺑﺎر ﮔﺮان ﺗﻮ ﻣﻔﺖ ﻣﻔﺮوش

  ‫از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﺷﻮي ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن

  ‫از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﺷﻮي ﮔـﺮﻳﺰان

  ‫ﺑـﻴـﺪاري دل ﭼـﻨﻴﻦ ﻣـﺨﻮاﺑﺎن

  ‫ﺳﺨﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ

  ‫ﻣـﺒـﺨـﺶ آﺳـﺎن

  ‫ﻫﺸﻴﺎر ﺷﺪﻳﻢ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ

  ‫رﻓـﺘـﻴـﻢ و درِ ﻣـﻴـﻜﺪه ﺑـﺴﺘﻴﻢ

  ‫ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺸﺴﺘﻴﻢ

  ‫ﻣـﺎ ﺑـﺎده ﻧـﺨﻮردهاﻳﻢ و ﻣﺴﺘﻴﻢ

  ‫ﻣﺴﺠﺪ، ﺳﺮ راه از آن ﮔﺬﺷﺘﻴﻢ

  ‫ﺑﺮ روي درش ﭼـﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ

  ‫در ﻣﻴﻜﺪه ﻫﻢ ﺧﺪاي ﺑﻴﻨﻲ

  ‫ﺑﺎ ﻣـﺮد ﺧـﺪا اﮔﺮ ﻧـﺸﻴﻨﻲ

  ‫ﺑـﺎزآ ﻛﻪ ﺑـﺮوﻳﺪ ﺑﺎز

  ‫دل ﮔﻞ ﺧﺰاﻧﺶ را

  ‫ﺑـﺎزآ ﻛﻪ ﺑـﺒﻮﻳﺪ ﺑﺎز

  ‫ﻋﺸﻖ ﺟﺎوداﻧﺶ را

  ‫ﺑـﺎزآ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﺎز

  ‫دل درد ﻧـﻬﺎﻧﺶ را

  ‫ﺑـﺎزآ ﻛﻪ ﺑـﺠﻮﻳﺪ ﺑﺎز

  ‫دل ﺟﺎ و ﻣﻜﺎﻧﺶ را

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ