متن آهنگ محبوبه شب از سیاوش قمیشی آلبوم روزهای بی خاطره

سوال

متن آهنگ محبوبه شب از سیاوش قمیشی آلبوم روزهای بی خاطره را قرار می‌دهید ؟

حل شده 0
مژگان محمدی 2020-03-01T15:00:48+03:30 1 پاسخ ها 431 بازدید تازه وارد 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2020-03-01T15:01:21+03:30

  متن آهنگ محبوبه شب از سیاوش قمیشی آلبوم روزهای بی خاطره

  ‫« آﻟﺒﻮم : روزﻫﺎي ﺑﻲ ﺧﺎﻃﺮه

  ‫« ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : رﺿﺎ زارﻋﻲ

  ‫« آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : آﻟﻦ ﺟﻲ ﻧﺎزارﻳﺎن

  ‫وﻗﺘﻲ ﺷﺐ ﭘﺎﺷﻮ ﺗﻮ ﺑﺎﻏﻬﺎ ﻣﻴﺬاره

  ‫ﻧﻔﺲ ﮔﻠﻬﺎ ﻣﻴﮕﻴﺮه

  ‫وﻗﺘﻲ ﺗﺎرﻳﻜﻲ از آﺳﻤﻮن ﻣﻲﺑﺎره

  ‫دل ﻏﻨﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﻤﻴﺮه

  ‫وﻗﺘﻲ ﻇﻠﻤﺖ ﻧﻔﺲ ﮔﻠﻬﺎ رو ﺑﺴﺘﻪ

  ‫ﮔﻞ ﻣﺤﺒـﻮﺑﻪي ﺷﺐ ﺑﻴﺪار ﻧﺸﺴﺘﻪ

  ‫دل ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و ﻇﻠﻢ ﺷﺐ ﻧـﻤﻴﺪه

  ‫اون ﻛﻪ ﻋﻄﺮش ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎ رﺳﻴﺪه

  ‫اﮔﻪ ﻣﺤﺒـﻮﺑﻪ رو ﺗﻮ ﮔـﻠﺪون ﺑﺬارن

  ‫ﻫﻤﻪ اﻃﺮاﻓﺸﻮ ﺧﺎر و ﺧﺲ ﺑـﻜﺎرن

  ‫اﮔﻪ دﻳﻮار ﺑﻜﺸﻦ دور وﺟـﻮدش

  ‫اﮔﻪ ﺗﻬﻤﺖ ﺑﺰﻧﻦ ﺑﻪ ﺗﺎر و ﭘﻮدش

  ‫ﻋﻄﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪي ﺷﺐ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ دﻳﻮار ﺳﻨﮕﻲ راه داره

  ‫ﮔﻞ ﻣﺤﺒـﻮﺑـﻪي ﺷﺐ ﺗﻮي ﻗﻠﺐ ﻏﻨﭽـﻪﻫﺎ ﭘـﻨﺎه داره

  ‫ﺷـﺒـﻬﺎ ﻛﻪ ﮔـﻠـﻬﺎ ﺗﻮ ﺗﺎرﻳـﻜﻲ ﻧـﺸﺴﺘﻦ

  ‫ﻫﻤﻪ از وﺣﺸﺖ ﺷﺐ ﭼﺸﻤﻬﺎ رو ﺑﺴﺘﻦ

  ‫ﺗﻨﺸﻮن ﻣﻴﻠﺮزه از ﺗﺮس ﺳﻴﺎﻫﻲ

  ‫ﮔﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺗﻮ واﺳﺸﻮن ﭘﻨﺎﻫﻲ

  ‫ﻋﻄﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪي ﺷﺐ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ دﻳﻮار ﺳﻨﮕﻲ راه داره

  ‫ﮔﻞ ﻣﺤﺒـﻮﺑـﻪي ﺷﺐ ﺗﻮي ﻗﻠﺐ ﻏﻨﭽـﻪﻫﺎ ﭘـﻨﺎه داره

  ‫ﻋﻄﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪي ﺷﺐ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ دﻳﻮار ﺳﻨﮕﻲ راه داره

  ‫ﮔﻞ ﻣﺤﺒـﻮﺑـﻪي ﺷﺐ ﺗﻮي ﻗﻠﺐ ﻏﻨﭽـﻪﻫﺎ ﭘـﻨﺎه داره

  ‫ﻋﻄﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪي ﺷﺐ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ دﻳﻮار ﺳﻨﮕﻲ راه داره

  ‫ﮔﻞ ﻣﺤﺒـﻮﺑـﻪي ﺷﺐ ﺗﻮي ﻗﻠﺐ ﻏﻨﭽـﻪﻫﺎ ﭘـﻨﺎه داره

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )