متن آهنگ سکوت از سیاوش قمیشی آلبوم حادثه

سوال

متن آهنگ سکوت از سیاوش قمیشی آلبوم حادثه را قرار میدهید ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. متن آهنگ سکوت از سیاوش قمیشی آلبوم حادثه

  ‫« آﻟﺒﻮم : ﺣﺎدﺛﻪ

  ‫« ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮدﻣﻨﺶ

  ‫« آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : ﻣﺤﻤ‪ﺪ ﻣﻘﺪم

  ‫ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘﻲام را در ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ

  ‫در ﺗـﻬـﺎﺟﻢ ﺑـﺎ زﻣﺎن آﺗـﺶ زدم، ﻛـﺸﺘﻢ

  ‫ﻣﻦ ﺑﻬﺎر ﻋﺸﻖ را دﻳﺪم وﻟﻲ ﺑـﺎور ﻧﻜﺮدم

  ‫ﻳﻚ ﻛـﻼم در ﺟـﺰوهﻫﺎﻳﻢ ﻫـﻴﭻ ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ

  ‫ﻣﻦ ز ﻣﻘﺼﺪﻫﺎ ﭘﻲ ﻣﻘﺼﻮدﻫﺎي ﭘﻮچ اﻓﺘﺎدم

  ‫ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺑﻬﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺎﻧﺪ در ﻳﺎدم

  ‫ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدن

  ‫ﻫﻤﻪ ﺻﺒﺮ و ﻗﺮارم رﻓﺖ

  ‫ﺑﻬﺎرم رﻓﺖ

  ‫ﻋﺸﻘﻢ ﻣﺮد

  ‫ﻳﺎرم رﻓﺖ

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ