متن آهنگ روز برفی از سیاوش قمیشی آلبوم عروسک شب

سوال

متن آهنگ روز برفی از سیاوش قمیشی آلبوم عروسک شب را قرار می دهید ؟

حل شده 0
ناشناس 3 سال 2019-04-22T18:55:51+04:30 1 پاسخ 975 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  -1
  2019-04-22T18:56:40+04:30

  متن آهنگ روز برفی از سیاوش قمیشی آلبوم عروسک شب

  آﻟﺒﻮم : ﻋﺮوﺳﻚ ﺷﺐ
  ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ
  ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ
  آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ
  این آهنگ ها از آلبوم غیر رسمی عروسک شب است که به وسیله ضبط صوت خانگی و به عنوان تمرین ضبط شده است که شامل آهنگهایی است که سیاوش قمیشی برای دیگر خوانندگان و یا برای خود آهنگ سازی کرده است.

  ‫ﺗﻮ ﭼﺸﺎم اﺷﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﺪه
  ‫ﺗﻮ دﻟـﻢ ﺣـﺮﻓـﻲ ﻧﺪارم
  ‫دﻳﮕﻪ وﻗـﺖ رﻓﺘﻨﻪ
  ‫ﺳﻔﺮ دور و درازه

  ‫اﻧـﺘـﻈﺎر روز ﺑـﺮﻓـﻲ
  ‫ﺗﻮ دﻟﻢ داغ زده ﺳﺮﻣﺎ
  ‫اﻧـﺘـﻈﺎر آﻓﺘﺎب ﮔﺮم
  ‫ﺗﻮ دﻟﻢ ﻳـﺦ زده اﻣﺎ
  ‫ﺑﺮف و ﺑﻮران ، اﺑﺮ و ﺑﺎرون
  ‫ﭼـﻴﻜﻪ ﭼـﻴﻜﻪ ﺗﻮی ﻧﺎودون
  ‫روز اﺑﺮی، روز ﺳﺮﻣﺎ
  ‫اﻧـﺘـﻈﺎر روز ﺑـﺮﻓـﻲ

  ‫ﺗﻮ دﻟﻢ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﺪارم
  ‫ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ درد ﺳﺮاﺑﻪ
  ‫ﻧﻤـﻴﺪوﻧـﻢ ﭼـﺮا ﮔﺎﻫﻲ
  ‫ﻣﺜﻞ اﺷﻜﻬﺎی ﺗﻮ ﺧﻮاﺑﻪ

  ‫اﻧـﺘـﻈﺎر روز ﺑـﺮﻓـﻲ
  ‫ﺗﻮ دﻟﻢ داغ زده ﺳﺮﻣﺎ
  ‫اﻧـﺘـﻈﺎر آﻓﺘﺎب ﮔﺮم
  ‫ﺗﻮ دﻟﻢ ﻳـﺦ زده اﻣﺎ
  ‫ﺑﺮف و ﺑﻮران ، اﺑﺮ و ﺑﺎرون
  ‫ﭼـﻴﻜﻪ ﭼـﻴﻜﻪ ﺗﻮی ﻧﺎودون
  ‫روز اﺑﺮی، روز ﺳﺮﻣﺎ
  ‫اﻧـﺘـﻈﺎر روز ﺑـﺮﻓـﻲ

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ