متن آهنگ دیگه فایده نداره از سیاوش قمیشی آلبوم عروسک شب

گزارش
سوال

لطفاً بطور خلاصه توضیح دهید که چرا این سوال باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

متن آهنگ دیگه فایده نداره از سیاوش قمیشی آلبوم عروسک شب را قرار می دهید ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. لطفاً بطور خلاصه توضیح دهید که چرا این سوال باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  متن آهنگ دیگه فایده نداره از سیاوش قمیشی آلبوم عروسک شب

  ﺗﺮاﻧﻪ:دﻳﮕﻪ ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺪاره
  آﻟﺒﻮم : ﻋﺮوﺳﻚ ﺷﺐ
  ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ
  آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫وﻗﺘﻲ ﺑﺨﻮای ازم ﺑﺪوﻧﻲ دﻳﺮه
  ‫ﺧﻴﻠﻲ دﻳﺮه دﻳﮕﻪ وﻗﺘﻲ ﻧﺪاری
  ‫وﻗﺘﻲ دﻳـﮕﻪﺣﺮﻓﻲ ﻧـﻤـﻮﻧﺪه
  ‫رﻓﺘﻦ ﻳﺎﺑﺮﮔﺸﺘﻦ دﻳﮕﻪ ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺪاره

  دﻳﮕﻪ ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺪاره
  ‫دﻳﮕﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﻮﭘﻴﺸﻢ ﺟﺎ ﻧﺪاره
  ‫ﺣﺎﻻ زﻧـﺪﮔﻲ درده، ﭼﻪ درده

  ‫دﻳﮕﻪ ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺪاره
  ‫دﻳﮕﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﻮﭘﻴﺸﻢ ﺟﺎ ﻧﺪاره
  ‫ﺣﺎﻻ زﻧـﺪﮔﻲ درده، ﭼﻪ درده

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ