متن آهنگ دیگه فایده نداره از سیاوش قمیشی آلبوم عروسک شب

سوال

متن آهنگ دیگه فایده نداره از سیاوش قمیشی آلبوم عروسک شب را قرار می دهید ؟

حل شده 0
کاربر مهمان 2 سال 1 پاسخ 440 مشاهده 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

 1. متن آهنگ دیگه فایده نداره از سیاوش قمیشی آلبوم عروسک شب

  ﺗﺮاﻧﻪ:دﻳﮕﻪ ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺪاره
  آﻟﺒﻮم : ﻋﺮوﺳﻚ ﺷﺐ
  ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ
  آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫وﻗﺘﻲ ﺑﺨﻮای ازم ﺑﺪوﻧﻲ دﻳﺮه
  ‫ﺧﻴﻠﻲ دﻳﺮه دﻳﮕﻪ وﻗﺘﻲ ﻧﺪاری
  ‫وﻗﺘﻲ دﻳـﮕﻪﺣﺮﻓﻲ ﻧـﻤـﻮﻧﺪه
  ‫رﻓﺘﻦ ﻳﺎﺑﺮﮔﺸﺘﻦ دﻳﮕﻪ ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺪاره

  دﻳﮕﻪ ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺪاره
  ‫دﻳﮕﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﻮﭘﻴﺸﻢ ﺟﺎ ﻧﺪاره
  ‫ﺣﺎﻻ زﻧـﺪﮔﻲ درده، ﭼﻪ درده

  ‫دﻳﮕﻪ ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺪاره
  ‫دﻳﮕﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﻮﭘﻴﺸﻢ ﺟﺎ ﻧﺪاره
  ‫ﺣﺎﻻ زﻧـﺪﮔﻲ درده، ﭼﻪ درده

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ