متن آهنگ دریای مغرب از سیاوش قمیشی آلبوم بی سرزمین تر از باد

سوال

متن آهنگ دریای مغرب از سیاوش قمیشی آلبوم بی سرزمین تر از باد را قرار می‌دهید ؟

حل شده 0
مژگان محمدی 1 سال 2020-02-29T15:49:16+03:30 1 پاسخ 428 بازدید تازه وارد 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2020-02-29T15:49:53+03:30

  متن آهنگ دریای مغرب از سیاوش قمیشی آلبوم بی سرزمین تر از باد

  ‫« آﻟﺒﻮم : ﺑﻲ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﺮ از ﺑﺎد

  ‫« ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : ﺑﻬﻤﻦ ﻛﺎﻇﻤﻴﺎن

  ‫« آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺑﻬﻤﻦ ﻛﺎﻇﻤﻴﺎن

  ‫« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : اروﻳﻦ ﺧﺎﭼﻴﻜﻴﺎن

  ‫اﺷﻜﻬﺎي ﻳﺨﻴﻤﻮ ﭘﺎك ﻛﻦ

  ‫درﻫـﺎي ﻗـﻠـﺒـﺘـﻮ وا ﻛﻦ

  ‫ﺻـﺪاي ﻗﻠﺒﻤﻮ ﺑـﺸﻨـﻮ

  ‫ﻣﻦ ﭼﻪ ﻛﺮدم ﺑﺎ دل ﺗﻮ

  ‫ﻛﺎﺷـﻜﻲ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪي آﺧﺮ

  ‫ﻋﺸﻘﻮ ﺗﻮ ﻧﮕﺎم ﻣﻴﺨﻮﻧﺪي

  ‫ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﺻﺪاﻣﻮ ﻧﺸﻨﻴﺪ

  ‫رﻓـﺘﻲ ﺑﺎ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻣﻮﻧﺪي

  ‫اﮔـﻪ ﻳـﻪ روز ﺑـﮕـﻢ از اﻳـﻦ ﺣـﻜـﺎﻳﺖ

  ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻛﺮدم ﻋﺎدت

  ‫دﻟﻢ ﭘﻴﺶ دﻟﺖ ﻣﻮﻧﺪه ﺗﻮ زﻧﺪون رﻓﺎﻗﺖ

  ‫رﻓﺎﻗﺖ

  ‫اﮔـﻪ ﻳـﻪ ﺷـﺐ ﺑـﺮﺳـﻢ ﺑـﻪ ﺣـﻘـﺎﻳـﻖ

  ‫ﻣﻴﺸﻢ ﺧﺪاي ﻋﺎﺷﻖ

  ‫ﻣﻴﮕﻢ رازﻣﻮ ﺑﻪ ﺳﺘﺎرهي درﻳﺎي ﻣﻐﺮب

  ‫درﻳﺎي ﻣﻐﺮب

  ‫اﮔـﻪ ﻳـﻪ روز ﺑـﮕـﻢ از اﻳـﻦ ﺣـﻜـﺎﻳﺖ

  ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻛﺮدم ﻋﺎدت

  ‫دﻟﻢ ﭘﻴﺶ دﻟﺖ ﻣﻮﻧﺪه ﺗﻮ زﻧﺪون رﻓﺎﻗﺖ

  ‫رﻓﺎﻗﺖ

  ‫اﺷﻜﻬﺎي ﻳﺨﻴﻤﻮ ﭘﺎك ﻛﻦ

  ‫درﻫـﺎي ﻗـﻠـﺒـﺘـﻮ وا ﻛﻦ

  ‫ﺻـﺪاي ﻗﻠﺒﻤﻮ ﺑـﺸﻨـﻮ

  ‫ﻣﻦ ﭼﻪ ﻛﺮدم ﺑﺎ دل ﺗﻮ

  ‫اﮔـﻪ ﻳـﻪ روز ﺑـﮕـﻢ از اﻳـﻦ ﺣـﻜـﺎﻳﺖ

  ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻛﺮدم ﻋﺎدت

  ‫دﻟﻢ ﭘﻴﺶ دﻟﺖ ﻣﻮﻧﺪه ﺗﻮ زﻧﺪون رﻓﺎﻗﺖ

  ‫اﮔـﻪ ﻳـﻪ ﺷـﺐ ﺑـﺮﺳـﻢ ﺑـﻪ ﺣـﻘـﺎﻳـﻖ

  ‫ﻣﻴﺸﻢ ﺧﺪاي ﻋﺎﺷﻖ

  ‫ﻣﻴﮕﻢ رازﻣﻮ ﺑﻪ ﺳﺘﺎرهي درﻳﺎي ﻣﻐﺮب

  ‫درﻳﺎي ﻣﻐﺮب

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ