متن آهنگ دریای طوفانی از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت

سوال

متن آهنگ دریای طوفانی از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت را قرار میدهید ؟

حل شده 0
ناشناس 3 سال 2019-04-24T15:53:37+04:30 2 پاسخ ها 1071 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ها ( 2 )

  0
  2020-03-15T03:39:35+03:30

  عالی

  0
  2019-04-24T15:54:45+04:30

  متن آهنگ دریای طوفانی از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت

  ‫« آﻟﺒﻮم : ﺣﻜﺎﻳﺖ

  ‫« ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮدﻣﻨﺶ

  ‫« آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : آﻧﺪراﻧﻴﻚ

  ‫ﻛﺴﻲ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺣﺮف ﻋﺸﻘﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ زد

  ‫دل ﺗـﺮﺳـﻮي ﻣﺎ ﻫﻢ دل ﺑﻪ درﻳﺎ زد

  ‫ﺑﻪ ﻳﻚ درﻳﺎي ﺗﻮﻓﺎﻧﻲ

  ‫دل ﻣﺎ رﻓـﺘـﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ

  ‫ﭼﻪ دوره ﺳﺎﺣﻠﺶ

  ‫از دور ﭘﻴﺪا ﻧﻴﺴﺖ

  ‫ﻳﻚ ﻋﻤﺮي راﻫﻪ و در ﻗﺪرت ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ

  ‫ﺑﺎﻳـﺪ ﭘـﺎرو ﻧـﺰد وا داد

  ‫ﺑﺎﻳﺪ دل رو ﺑﻪ درﻳﺎ داد

  ‫ﺧﻮدش ﻣﻲﺑ‪ﺮَدِت ﻫﺮﺟﺎ دﻟﺶﺧﻮاﺳﺖ

  ‫ﺑﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺮد ﺑﺪون ﺳﺎﺣﻞ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎﺳﺖ

  ‫ﺑﻪ اﻣﻴﺪي ﻛﻪ ﺳﺎﺣﻞ داره اﻳﻦ درﻳﺎ

  ‫ﺑﻪ اﻣﻴﺪي ﻛﻪ آروم ﻣـﻴﺸـﻪ ﺗﺎ ﻓﺮدا

  ‫ﺑﻪ اﻣﻴﺪي ﻛﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﺎه ﻣﺎﻫﻲ داره

  ‫ﺑﻪ ﻋﺸﻘﻲ ﻛﻪ ﻧـﻤﻲﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺒﺎﺷـﻮ ﺑﻲ ﺳﺘﺎره

  ‫دل ﻣﺎ رﻓـﺘـﻪ ﻣـﻬﻤﺎﻧﻲ

  ‫ﺑﻪ ﻳﻚ درﻳﺎي ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ

  ‫ﺑﺎﻳـﺪ ﭘـﺎرو ﻧـﺰد وا داد

  ‫ﺑﺎﻳﺪ دل رو ﺑﻪ درﻳﺎ داد

  ‫ﺧﻮدش ﻣﻲﺑ‪ﺮَدِت ﻫﺮﺟﺎ دﻟﺶﺧﻮاﺳﺖ

  ‫ﺑﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺮد ﺑﺪون ﺳﺎﺣﻞ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎﺳﺖ

  ‫اون روزا ﻣﺎ دﻟـﻲ داﺷﺘﻴﻢ

  ‫واﺳﻪ ﺑﺮدن ﺟﻮﻧﻲ داﺷﺘﻴﻢ

  ‫واﺳﻪ ﻣﺮدن ﻛـﺴﻲ ﺑﻮدﻳﻢ

  ‫ﻛﺎري داﺷﺘﻴﻢ

  ‫ﭘﺎﻳـﻴﺰ و ﺑـﻬﺎري داﺷﺘﻴﻢ

  ‫ﺗﻮ ﺳﺮا ﻣﺎ ﺳﺮي داﺷﺘﻴﻢ

  ‫ﻋﺸﻘﻲ و دﻟﺒﺮي داﺷﺘﻴﻢ

  ‫اون روزا ﻣﺎ دﻟـﻲ داﺷﺘﻴﻢ

  ‫واﺳﻪ ﺑﺮدن ﺟﻮﻧﻲ داﺷﺘﻴﻢ

  ‫واﺳﻪ ﻣﺮدن ﻛـﺴﻲ ﺑﻮدﻳﻢ

  ‫ﻛﺎري داﺷﺘﻴﻢ

  ‫ﭘﺎﻳـﻴﺰ و ﺑـﻬﺎري داﺷﺘﻴﻢ

  ‫ﺗﻮ ﺳﺮا ﻣﺎ ﺳﺮي داﺷﺘﻴﻢ

  ‫ﻋﺸﻘﻲ و دﻟﺒﺮي داﺷﺘﻴﻢ

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ