متن آهنگ خار از سیاوش قمیشی آلبوم حادثه

سوال

متن آهنگ خار از سیاوش قمیشی آلبوم حادثه را قرار میدهید ؟

حل شده 0
ناشناس 2 سال 2019-05-13T20:02:50+04:30 1 پاسخ 828 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2019-05-13T20:03:25+04:30

  متن آهنگ خار از سیاوش قمیشی آلبوم حادثه

  ‫« آﻟﺒﻮم : ﺣﺎدﺛﻪ

  ‫« ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮدﻣﻨﺶ

  ‫« آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : ﻣﺤﻤ‪ﺪ ﻣﻘﺪ‪م

  ‫ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺨﺸﻨﺪهي ﺑﺰرگ

  ‫داورِ ﺑﺮ ﺣﻖ

  ‫ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺜﺎر و اﻧﺼﺎف

  ‫ﺧﻮارم اﮔﺮ از ﺧﻮاري

  ‫ﺧـﺎرم ﺗـﻮ ﻣـﭙـﻨﺪاري

  ‫داﻧـﻢ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﮔﻞ

  ‫ﻳﻜﺠﺎ ﺗﻮ ﻧﮕﻬﺪاري

  ‫ﮔﻞ را ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﮔﻮﻳـﻲ

  ‫ﻛـﺰ ﻋـﺸﻖ ﻣـﻌـﻄﺮ ﺷﺪ

  ‫آن ﮔﻞ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻞ ﺑﻮد

  ‫در ﺣـﺎدﺛـﻪ ﭘـﺮ ﭘـﺮ ﺷﺪ

  ‫ﺳـﻮداي ﺗـﻮ را دارم

  ‫ﻣﻦ از دل و از ﺟﺎﻧﻢ

  ‫ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮ

  ‫دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘـﻨﻬﺎﻧﻢ

  ﮔﻔـﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘـﻴـﺪا ﻛـﻦ

  ‫ﺧﻮد را و ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻫﻢ

  ‫ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﭘﻴﺪا ﻫﺴﺖ

  ‫در ﻫـﺮ ﻧـﻔـﺲ آدم

  ‫ﭘـﻴـﺪاﺳﺖ و ﻣﻦ ﭘـﻨﻬﺎن

  ‫ﻣﻦ در ﺗﻦ و او در ﺟﺎن

  ‫ﻳـﻚ آن ﻧﻈﺮي ﻛﺮدم

  ‫در ﺧﻮد ﮔﺬري ﻛﺮدم

  ‫دﻳﺪم ﻛﻪ ﻧﻪ در دوري

  ‫ﻧـﺰدﻳـﻚ ﺗﺮ از ﻧﻮري

  ‫در راه ﻋـﺒـﻮر از ﺗـﻮ

  ‫ﻣﻦ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ دور از ﺗﻮ

  ‫ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﻧـﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻢ

  ‫ﻫﻴﻬﺎت، ﺗﻮ در ﭘﻴﺸﻢ

  ‫ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻴﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ

  ‫در ﻋﺸﻖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ

  ‫ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﻧـﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻢ

  ‫ﻫﻴﻬﺎت، ﺗﻮ در ﭘﻴﺸﻢ

  ‫ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻴﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ

  ‫در ﻋﺸﻖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ