متن آهنگ بی‌سرزمین‌تر از باد از سیاوش قمیشی آلبوم بی‌سرزمین‌تر از باد

سوال

متن آهنگ بی‌سرزمین‌تر از باد از سیاوش قمیشی آلبوم بی‌سرزمین‌تر از باد را قرار می‌دهید ؟

حل شده 0
مژگان محمدی 1 سال 2020-02-29T15:25:10+03:30 1 پاسخ 324 بازدید تازه وارد 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2020-02-29T15:30:22+03:30

  متن آهنگ بی‌سرزمین‌تر از باد از سیاوش قمیشی آلبوم بی‌سرزمین‌تر از باد

  ‫« آﻟﺒﻮم : ﺑﻲ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﺮ از ﺑﺎد

  ‫« ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : ﻳﻐﻤﺎ ﮔﻠﺮوﺋﻲ

  ‫« آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : اروﻳﻦ ﺧﺎﭼﻴﻜﻴﺎن

  ‫ﺻﻮرت ﻋﻜﺲِ ﺗﻮ آﻟﺒﻮم ﺧﻴﺴﻪ

  ‫دوﺑـﺎره ﺧـﺎﻃﺮه ﺗـﻮ ﺑـﻮﺳﻴﺪم

  ‫اﻳﻦ ﺳﻮال ﺑﻲ ﺟﻮاﺑﻮ از ﺧﻮدم

  ‫ﺗـﺎ ﺣـﺎﻻ ﻫﺰار دﻓﻌﻪ ﭘـﺮﺳﻴﺪم

  ‫ﺑﺎ ﻛﺪوم ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺎز ﺟﻮن ﻣﻴﮕﻴﺮه

  ‫ﻧـﺒﺾ اون ﺣـﻨﺠﺮهي ﻓﻴﺮوزه

  ‫ﻣﻴﺪوﻧﻢ ﺑﺪون ﺗﻮ ﻓﺮداي ﻣﻦ

  ‫رﻧـﮓ ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮي دﻳـﺮوزه

  ‫ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪ

  ‫ﺑـﻲ ﺳﺮزﻣﻴـﻦ ﺗﺮ از ﺑﺎد

  ‫ﻛﻮﻟﻲ ﺗـﺮ از ﺗـﺮاﻧﻪ

  ‫ﺑﻲ ﭘﺮده ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻳﺎد

  ‫ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ از ﺳﻜﻮﺗﻢ

  ‫روﺷﻨﺘﺮ از ﺳﺘﺎره

  ‫ﻋﺎﺷﻘـﺘﺮ از ﻫﻤﻴـﺸﻪ

  ‫ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻮن دوﺑﺎره

  ‫ﭘﻠﻜﺎي ﭘﻨﺠﺮه رو وا ﻣﻴﻜﻨﻢ

  ‫ﺗـﻮ ﻛـﻮﭼﻪ زﻣﺰﻣﻪي ﻣﻬﺘﺎﺑﻪ

  ‫ﻫـﻤـﻪي ﭘـﻨـﺠﺮهﻫﺎ ﺧـﺎﻣـﻮﺷـﻦ

  ‫اﻧﮕﺎر اﻳﻦ ﻛﻮﭼﻪي ﺧﻠﻮت ﺧﻮاﺑﻪ

  ‫ﺑﻲ ﺻﺪا اﺳﻤﺘﻮ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻴﺰﻧﻢ

  ‫ﻫـﻖ ﻫـﻘﻢ ﭘﻨﺠﺮه رو ﻣﻴﺒﻨﺪه

  ‫دوﺑﺎره دﺳﺘﺎي ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ ﺷﺐ

  ‫ﭘـﻠـﻜﺎي ﭘـﻨـﺠﺮﻣﻮ ﻣﻴـﺒﻨﺪه

  ‫ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪ

  ‫ﺑـﻲ ﺳﺮزﻣﻴـﻦ ﺗﺮ از ﺑﺎد …

  ‫ﺑـﻲ ﭘـﺮده ﻣـﺜﻞ ﻓـﺮﻳﺎد …

  ‫ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪ

  ‫ﺑـﻲ ﺳﺮزﻣﻴـﻦ ﺗﺮ از ﺑﺎد

  ‫ﻛﻮﻟﻲ ﺗـﺮ از ﺗـﺮاﻧﻪ

  ‫ﺑﻲ ﭘﺮده ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻳﺎد

  ‫ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ از ﺳﻜﻮﺗﻢ

  ‫روﺷﻨﺘﺮ از ﺳﺘﺎره

  ‫ﻋﺎﺷﻘـﺘﺮ از ﻫﻤﻴـﺸﻪ

  ‫ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻮن دوﺑﺎره

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ