متن آهنگ بچه ها از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت

سوال

متن آهنگ بچه ها از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت را قرار میدهید ؟

حل شده 0
ناشناس 3 سال 2019-04-24T15:40:52+04:30 1 پاسخ 516 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2019-04-24T15:41:29+04:30

  متن آهنگ بچه ها از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت

  ‫« آﻟﺒﻮم : ﺣﻜﺎﻳﺖ

  ‫« ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮدﻣﻨﺶ

  ‫« آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : آﻧﺪراﻧﻴﻚ

  ‫و ﭼﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻫﻤﮕﻲ اﻓﺘﺎده

  ‫ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﭼﻪ ﻛﻨﻴﻢ؟

  ‫ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ

  ‫ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻲرﻗﺼﻨﺪ

  ‫ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻧﻨﺪ

  ‫اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺎﻃﺮﺷﺎن ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ

  ‫اي ﻓﻼﻧﻲ دو ﺳﻪ ﺧﻄﻲ ﺑﻨﻮﻳﺲ

  ‫ﺳﺎدهﺗﺮ رﻧﮕﻲﺗﺮ در ﭘﻲ ﻗﺎﻓﻴﻪ و واژه ﻧﺒﺎش

  ‫ﺳﻮژهي اﻣﺮوزي ﺑﮕﺬر از دل ﺳﻮزي

  ‫ﻟﻠـﻪﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﻪ دﻟـﺴﻮزﺗﺮ از ﻣﺎدرﺷﺎن

  ‫ﺑﻲ ﺧﻴﺎل از ﻏﻢ ﻓﺮداﻳﻲ و از ﻋﺎﻗﺒﺖ و آﺧﺮﺷﺎن

  ‫ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﺘﻘﺪم

  ‫ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻣﻴﺸﻮد ﻋﺸﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮﺧﺖ

  ‫ﻣﻴﺸﻮد درﺑﺪر واژهي ﺑﺎزار ﻧﺒﻮد

  ‫ﻣﻴﺘﻮان ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺮد

  ‫و ﭘﺸﻴﺰي ﺑﻪ ﭘﺸﻴﺰي ﻧﻔﺮوﺧﺖ

  ‫ﻣﻴﺘﻮان ﻋـﺸﻖ ﺑﻪ آﻧـﻬﺎ آﻣﻮﺧﺖ

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ