متن آهنگ بازا از سیاوش قمیشی آلبوم حادثه

سوال

متن آهنگ بازا از سیاوش قمیشی آلبوم حادثه را قرار میدهید ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. متن آهنگ بازا از سیاوش قمیشی آلبوم حادثه

  ‫« آﻟﺒﻮم : ﺣﺎدﺛﻪ

  ‫« ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮدﻣﻨﺶ

  ‫« آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : ﻣﺤﻤ‪ﺪ ﻣﻘﺪ‪م

  ‫ﺑـﺎزآ ﻛﻪ ﺑـﺮوﻳﺪ ﺑﺎز

  ‫دل ﮔﻞ ﺧﺰاﻧﺶ را

  ‫ﺑـﺎزآ ﻛﻪ ﺑـﺒﻮﻳﺪ ﺑﺎز

  ‫ﻋﺸﻖ ﺟﺎوداﻧﺶ را

  ‫ﺑـﺎزآ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﺎز

  ‫دل درد ﻧـﻬﺎﻧﺶ را

  ‫ﺑـﺎزآ ﻛﻪ ﺑـﺠﻮﻳﺪ ﺑﺎز

  ‫دل ﺟﺎ و ﻣﻜﺎﻧﺶ را

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ