متن آهنگ ای رﺳﻴﺪه از راه از سیاوش قمیشی آلبوم عروسک شب

سوال

متن آهنگ ای رﺳﻴﺪه از راه از سیاوش قمیشی آلبوم عروسک شب را قرار میدهید ؟

حل شده 0
ناشناس 3 سال 2019-04-22T14:35:15+04:30 1 پاسخ 322 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2019-04-22T14:36:04+04:30

  متن آهنگ ای رﺳﻴﺪه از راه از سیاوش قمیشی آلبوم عروسک شب

  این آهنگ ها از آلبوم غیر رسمی عروسک شب است که به وسیله ضبط صوت خانگی و به عنوان تمرین ضبط شده است که شامل آهنگهایی است که سیاوش قمیشی برای دیگر خوانندگان و یا برای خود آهنگ سازی کرده است.

  آهنگ ای رﺳﻴﺪه از راه
  آﻟﺒﻮم : ﻋﺮوﺳﻚ ﺷﺐ
  ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ
  آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫ای رﺳﻴﺪه از راه ﺗﻮ ﺧﺘﻢ اﻧﺘﻈﺎری
  ‫دﻟـﻢ ﻣﺮده ﺗﻮﻫﻢ راﻫﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ
  ‫ﻫﻮای زﻧﺪﮔﻲ داری
  ‫وﻗـﺘـﻲ ﻛـﻪ رﺳـﻴـﺪی دﻟـﻢ ﺷـﺪ از ﺗـﻮ ﻟـﺒـﺮﻳـﺰ
  ‫ﺗﻮ روز اول ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ آورده ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻮ رو ﭘﺎﻳﻴﺰ
  ‫ای رﺳﻴﺪه از راه ﻛﻤﻲ ﺧﺴﺘﮕﻲ در ﻛﻦ
  ‫ﻣﻮﻧﺪن اﮔﻪﺳﺨﺘﻪ
  ‫ﻳﻚ اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺮ ﻛﻦ

  ‫ای ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻨﻢ
  ‫ﺗﻮ دﺳﺘﺎی ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ
  ‫ﺑﻲ ﻛﻼمِ رﻓﺘﻦ
  ‫ﺳﺤﺮ ﻣﻴﺮی دوﺑﺎره
  ‫ﻫﻮا ﻛﻪ ﮔﺮگ و ﻣﻴﺸﻪ
  ‫ﻣﻲ ﻣﻮﻧﻪ ﻓﺼﻞ اﻧﺪوه ﻣﻦ و ﭘﺎﻳﻴﺰ
  ‫ای رﺳﻴﺪه از راه ﻛﻤﻲ ﺧﺴﺘﮕﻲ در ﻛﻦ
  ‫ﻣﻮﻧﺪن اﮔﻪﺳﺨﺘﻪ
  ‫ﻳﻚ اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺮ ﻛﻦ

  ای رﺳﻴﺪه از راه ﺗﻮ ﺧﺘﻢ اﻧﺘﻈﺎری
  ‫دﻟـﻢ ﻣﺮده ﺗﻮﻫﻢ راﻫﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ
  ‫ﻫﻮای زﻧﺪﮔﻲ داری
  ‫وﻗـﺘـﻲ ﻛـﻪ رﺳـﻴـﺪی دﻟـﻢ ﺷـﺪ از ﺗـﻮ ﻟـﺒـﺮﻳـﺰ
  ‫ﺗﻮ روز اول ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ آورده ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻮ رو ﭘﺎﻳﻴﺰ
  ‫ای رﺳﻴﺪه از راه ﻛﻤﻲ ﺧﺴﺘﮕﻲ در ﻛﻦ
  ‫ﻣﻮﻧﺪن اﮔﻪﺳﺨﺘﻪ
  ‫ﻳﻚ اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺮ ﻛﻦ
  ‫ای رﺳﻴﺪه از راه ﻛﻤﻲ ﺧﺴﺘﮕﻲ در ﻛﻦ
  ‫ﻣﻮﻧﺪن اﮔﻪﺳﺨﺘﻪ
  ‫ﻳﻚ اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺮ ﻛﻦ
  ‫ای رﺳﻴﺪه از راه ﻛﻤﻲ ﺧﺴﺘﮕﻲ در ﻛﻦ
  ‫ﻣﻮﻧﺪن اﮔﻪﺳﺨﺘﻪ
  ‫ﻳﻚ اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺮ ﻛﻦ

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ