متن آهنگ اون روزها از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت

سوال

متن آهنگ اون روزها از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت را قرار میدهید ؟

حل شده 0
ناشناس 3 سال 2019-04-24T15:42:38+04:30 1 پاسخ 773 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2019-04-24T15:44:41+04:30

  متن آهنگ اون روزا از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت

  ‫« آﻟﺒﻮم : ﺣﻜﺎﻳﺖ

  ‫« ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮدﻣﻨﺶ

  ‫« آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : آﻧﺪراﻧﻴﻚ

  ‫اون روزا ﻣﺎ دﻟـﻲ داﺷﺘﻴﻢ

  ‫واﺳﻪ ﺑﺮدن ﺟﻮﻧﻲ داﺷﺘﻴﻢ

  ‫واﺳﻪ ﻣﺮدن ﻛـﺴﻲ ﺑﻮدﻳﻢ

  ‫ﻛﺎري داﺷﺘﻴﻢ

  ‫ﭘﺎﻳـﻴﺰ و ﺑـﻬﺎري داﺷﺘﻴﻢ

  ‫ﺗﻮ ﺳﺮا ﻣﺎ ﺳﺮي داﺷﺘﻴﻢ

  ‫ﻋﺸﻘﻲ و دﻟﺒﺮي داﺷﺘﻴﻢ

  ‫اون روزا ﻣﺎ دﻟـﻲ داﺷﺘﻴﻢ

  ‫واﺳﻪ ﺑﺮدن ﺟﻮﻧﻲ داﺷﺘﻴﻢ

  ‫واﺳﻪ ﻣﺮدن ﻛـﺴﻲ ﺑﻮدﻳﻢ

  ‫ﻛﺎري داﺷﺘﻴﻢ

  ‫ﭘﺎﻳـﻴﺰ و ﺑـﻬﺎري داﺷﺘﻴﻢ

  ‫ﺗﻮ ﺳﺮا ﻣﺎ ﺳﺮي داﺷﺘﻴﻢ

  ‫ﻋﺸﻘﻲ و دﻟﺒﺮي داﺷﺘﻴﻢ

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ