متن آهنگ اسیر از سیاوش قمیشی

سوال

متن آهنگ اسیر از سیاوش قمیشی را قرار می دهید ؟

حل شده 0
ناشناس 3 سال 2019-04-22T14:14:37+04:30 1 پاسخ 562 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2019-04-22T14:15:41+04:30

  متن آهنگ اسیر از سیاوش قمیشی

  این آهنگ ها از آلبوم غیر رسمی عروسک شب است که به وسیله ضبط صوت خانگی و به عنوان تمرین ضبط شده است که شامل آهنگهایی است که سیاوش قمیشی برای دیگر خوانندگان و یا برای خود آهنگ سازی کرده است.

  آهنگ اسیر سیاوش قمیشی
  آﻟﺒﻮم : ﻋﺮوﺳﻚ ﺷﺐ
  ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ
  آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫اﻳﻦ ﻣﻦ ﭼﻮن اﺳﻴﺮی ﮔﻢ ﻛﺮده راه
  ‫ﻫـﺮ دم درد ﭘـﻴـﺮی ﻛـﺮده ﺗـﺒـﺎه
  ‫ای ﻛﻪ راﻫﺖ ﺟﺪا ﮔﺸﺘﻪ ز راﻫﻢ
  دﻳـﮕﻪ ﻣﺮده ﻧﮕﺎﻫﻢ
  ﻣﻦ اﻣـﻴـﺪی ﻧﺪارم
  ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻲ ﻛﻨﺎرم
  ﺧﺴﺘﻪ ﺟﺎﻧﻢ

  ‫اﻳـﻦ ﺗـﻮ در ﻛـﻨﺎرم، ﺧﻮاب ﺑﻠﻮر
  ‫ﻫﺮ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺳﭙـﻴﺪه، ﻫﺎﻟﻪی اﺷﻚ
  ای ﻛﻪ راﻫﺖ ﺟﺪا ﮔﺸﺘﻪ ز راﻫﻢ
  ‫دﻳـﮕﻪ ﻣﺮده ﻧﮕﺎﻫﻢ
  ﻣﻦ اﻣـﻴـﺪی ﻧﺪارم
  ‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻲﻛﻨﺎرم
  ﺧﺴﺘﻪ ﺟﺎﻧﻢ

  ‫ﺑﻠﻮر اﺷﻚ از ﭼﺸﻢ ﻏﻤﻴﻨﻢ
  ‫ﻣـﻴﺮﻳـﺰه روی داﻣﻦ ﺧﺎک
  ‫از ﺑـﺨـﺖ ﺑـﺪ ﺧﺎک
  ‫اﺷﻚ ﺷﻮر و ﻏﻤﻨﺎک

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ