متن آهنگ اسیر از سیاوش قمیشی

گزارش
سوال

لطفاً بطور خلاصه توضیح دهید که چرا این سوال باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

متن آهنگ اسیر از سیاوش قمیشی را قرار می دهید ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. لطفاً بطور خلاصه توضیح دهید که چرا این سوال باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  متن آهنگ اسیر از سیاوش قمیشی

  این آهنگ ها از آلبوم غیر رسمی عروسک شب است که به وسیله ضبط صوت خانگی و به عنوان تمرین ضبط شده است که شامل آهنگهایی است که سیاوش قمیشی برای دیگر خوانندگان و یا برای خود آهنگ سازی کرده است.

  آهنگ اسیر سیاوش قمیشی
  آﻟﺒﻮم : ﻋﺮوﺳﻚ ﺷﺐ
  ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ
  آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫اﻳﻦ ﻣﻦ ﭼﻮن اﺳﻴﺮی ﮔﻢ ﻛﺮده راه
  ‫ﻫـﺮ دم درد ﭘـﻴـﺮی ﻛـﺮده ﺗـﺒـﺎه
  ‫ای ﻛﻪ راﻫﺖ ﺟﺪا ﮔﺸﺘﻪ ز راﻫﻢ
  دﻳـﮕﻪ ﻣﺮده ﻧﮕﺎﻫﻢ
  ﻣﻦ اﻣـﻴـﺪی ﻧﺪارم
  ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻲ ﻛﻨﺎرم
  ﺧﺴﺘﻪ ﺟﺎﻧﻢ

  ‫اﻳـﻦ ﺗـﻮ در ﻛـﻨﺎرم، ﺧﻮاب ﺑﻠﻮر
  ‫ﻫﺮ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺳﭙـﻴﺪه، ﻫﺎﻟﻪی اﺷﻚ
  ای ﻛﻪ راﻫﺖ ﺟﺪا ﮔﺸﺘﻪ ز راﻫﻢ
  ‫دﻳـﮕﻪ ﻣﺮده ﻧﮕﺎﻫﻢ
  ﻣﻦ اﻣـﻴـﺪی ﻧﺪارم
  ‫ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻲﻛﻨﺎرم
  ﺧﺴﺘﻪ ﺟﺎﻧﻢ

  ‫ﺑﻠﻮر اﺷﻚ از ﭼﺸﻢ ﻏﻤﻴﻨﻢ
  ‫ﻣـﻴﺮﻳـﺰه روی داﻣﻦ ﺧﺎک
  ‫از ﺑـﺨـﺖ ﺑـﺪ ﺧﺎک
  ‫اﺷﻚ ﺷﻮر و ﻏﻤﻨﺎک

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ