متن آهنگ آواره از سیاوش قمیشی آلبوم عروسک شب

سوال

متن آهنگ آواره از سیاوش قمیشی آلبوم عروسک شب را قرار می دهید ؟

حل شده 0
ناشناس 3 سال 2019-04-22T14:18:25+04:30 1 پاسخ 290 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2019-04-22T14:19:23+04:30

  متن آهنگ آواره از سیاوش قمیشی آلبوم عروسک شب

  این آهنگ ها از آلبوم غیر رسمی عروسک شب است که به وسیله ضبط صوت خانگی و به عنوان تمرین ضبط شده است که شامل آهنگهایی است که سیاوش قمیشی برای دیگر خوانندگان و یا برای خود آهنگ سازی کرده است.

  ‫ﺗﺮاﻧﻪ: آواره
  آﻟﺒﻮم : ﻋﺮوﺳﻚ ﺷﺐ
  ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ
  ‫آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫ﺧﻴﻠﻲ وﻗﺘﻪ ﺗﻮ دﻟﻢ ﻳﻪ ﺣﺮﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪه ﻧﻤﻴﮕﻢ
  ‫ﺧﻴﻠﻲ وﻗﺘﻪ ﺗﻮﻏـﻤـﻬﺎ ﻏﻤﻲ ﺑﺰرﮔﻮ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ
  ‫ﺳـﺮ ﺑـﻪ زﻳـﺮ آواره ﺗﻚ و ﺗـﻨﻬﺎ ﻛﻲ ﻣﻴﺸﻪ
  ‫ﻗـﺼﻪی ﻛﻮﻳـﺮﺗـﺸـﻨﻪ، ﺗﻮ ﻗﻄﺮهﻫﺎی ﺑﺎرون ﮔﻢ ﺑﺸﻪ؟
  ‫ﻣﺜﻞ ﺑﺮﮔﻬﺎی ﺧﻴﺎﺑﻮن ﻣﺜﻞ دﻳﺮوز ﻛﻲ ﻣﻴﺸﻪ
  ‫ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻣﻲ وﺟﻮدت ﺗﻮ زﻻل ﺷﺐ ﭼﺸﻤﺎت ﮔﻢ ﺑﺸﻪ؟

  ‫ﺧﻴﻠﻲ وﻗﺘﻪ ﺗﻮ دﻟﻢ ﻳﻪ ﺣﺮﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪه ﻧﻤﻴﮕﻢ
  ‫ﺧﻴﻠﻲ وﻗﺘﻪ ﺗﻮﻏـﻤـﻬﺎ ﻏﻤﻲ ﺑﺰرﮔﻮ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ
  ‫ﺳـﺮ ﺑـﻪ زﻳـﺮ آواره ﺗﻚ و ﺗـﻨﻬﺎ ﻛﻲ ﻣﻴﺸﻪ
  ‫ﻗـﺼﻪی ﻛﻮﻳـﺮﺗـﺸـﻨﻪ، ﺗﻮ ﻗﻄﺮهﻫﺎی ﺑﺎرون ﮔﻢ ﺑﺸﻪ؟
  ‫ﻣﺜﻞ ﺑﺮﮔﻬﺎی ﺧﻴﺎﺑﻮن ﻣﺜﻞ دﻳﺮوز ﻛﻲ ﻣﻴﺸﻪ
  ‫ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻣﻲ وﺟﻮدت ﺗﻮ زﻻل ﺷﺐ ﭼﺸﻤﺎت ﮔﻢ ﺑﺸﻪ؟

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ