متن آهنگ از عشق نو از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت

سوال

متن آهنگ از عشق نو از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت را قرار میدهید ؟

حل شده 0
ناشناس 3 سال 2019-04-24T15:28:05+04:30 1 پاسخ 610 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2019-04-24T15:28:47+04:30

  متن آهنگ از عشق نو از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت

  ‫« آﻟﺒﻮم : ﺣﻜﺎﻳﺖ

  ‫« ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮدﻣﻨﺶ

  ‫« آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : آﻧﺪراﻧﻴﻚ

  ‫اﮔﻪ از ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺸﻪ ﻗﺼﻪ ﻧﻮﺷﺖ

  ‫ﻣـﻴﺸـﻪ از ﻋـﺸـﻖ ﺗـﻮ ﮔـﻔـﺖ

  ‫ﻣـﻴﺸـﻪ ﺑﺎ ﺳﺘﺎرهﻫﺎي ﭼﺸﻢ ﺗﻮ

  ‫ﻣﻐﺮب ﻧﻮ ﻣﺸﺮق ﻧﻮ ﺑـﺮﭘﺎ ﻛﺮد

  ‫ﻣـﻴﺸـﻪ از ﺑـﺮق ﻧـﮕﺎت

  ‫ﺧﻮرﺷﻴﺪو ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻛﺮد

  ‫ﻣﻴﺸﻪ از ﮔﻨﺪﻣﻴﺎي ﺳﺮ زﻟﻔﺖ

  ‫ﻳـﻪ ﻋـﺎﻟـﻢ ﺷـﻌـﺮ ﻧـﻮﺷـﺖ

  ‫آره

  ‫از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دﻳﻮوﻧﮕﻲ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻤﻴﻪ

  ‫آره از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺮدن داره

  ‫آره از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺮدن داره

  ‫ﻣﻴﺸﻪ از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺮد و

  ‫دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ ﻫﻤﻪ راﺣﺖ ﺷﺪ

  ‫ﻣﻴﺸﻪ از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺮد و

  ‫دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﻢ راﺣﺖ ﺷﺪ

  ‫آره از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دﻳﻮوﻧﮕﻲ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻤﻴﻪ

  ‫اﮔﻪ از ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺸﻪ ﻗﺼﻪ ﻧﻮﺷﺖ

  ‫ﻣـﻴﺸـﻪ از ﻋـﺸـﻖ ﺗـﻮ ﮔـﻔـﺖ

  ‫ﻣﻴﺸﻪ از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺮد و

  ‫دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ ﻫﻤﻪ راﺣﺖ ﺷﺪ

  ‫ﻣﻴﺸﻪ از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺮد و

  ‫دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﻢ راﺣﺖ ﺷﺪ

  ‫آره از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دﻳﻮوﻧﮕﻲ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻤﻴﻪ

  ‫آره از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺮدن داره

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ