متن آهنگ از عشق نو از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت

گزارش
سوال

لطفاً بطور خلاصه توضیح دهید که چرا این سوال باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

متن آهنگ از عشق نو از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت را قرار میدهید ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. لطفاً بطور خلاصه توضیح دهید که چرا این سوال باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  متن آهنگ از عشق نو از سیاوش قمیشی آلبوم حکایت

  ‫« آﻟﺒﻮم : ﺣﻜﺎﻳﺖ

  ‫« ﺧﻮاﻧﻨﺪه : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﺮاﻧﻪ ﺳﺮا : ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮدﻣﻨﺶ

  ‫« آﻫﻨﮕﺴﺎز : ﺳﻴﺎوش ﻗﻤﻴﺸﻲ

  ‫« ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه : آﻧﺪراﻧﻴﻚ

  ‫اﮔﻪ از ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺸﻪ ﻗﺼﻪ ﻧﻮﺷﺖ

  ‫ﻣـﻴﺸـﻪ از ﻋـﺸـﻖ ﺗـﻮ ﮔـﻔـﺖ

  ‫ﻣـﻴﺸـﻪ ﺑﺎ ﺳﺘﺎرهﻫﺎي ﭼﺸﻢ ﺗﻮ

  ‫ﻣﻐﺮب ﻧﻮ ﻣﺸﺮق ﻧﻮ ﺑـﺮﭘﺎ ﻛﺮد

  ‫ﻣـﻴﺸـﻪ از ﺑـﺮق ﻧـﮕﺎت

  ‫ﺧﻮرﺷﻴﺪو ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻛﺮد

  ‫ﻣﻴﺸﻪ از ﮔﻨﺪﻣﻴﺎي ﺳﺮ زﻟﻔﺖ

  ‫ﻳـﻪ ﻋـﺎﻟـﻢ ﺷـﻌـﺮ ﻧـﻮﺷـﺖ

  ‫آره

  ‫از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دﻳﻮوﻧﮕﻲ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻤﻴﻪ

  ‫آره از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺮدن داره

  ‫آره از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺮدن داره

  ‫ﻣﻴﺸﻪ از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺮد و

  ‫دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ ﻫﻤﻪ راﺣﺖ ﺷﺪ

  ‫ﻣﻴﺸﻪ از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺮد و

  ‫دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﻢ راﺣﺖ ﺷﺪ

  ‫آره از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دﻳﻮوﻧﮕﻲ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻤﻴﻪ

  ‫اﮔﻪ از ﻋﺸﻖ ﻣﻴﺸﻪ ﻗﺼﻪ ﻧﻮﺷﺖ

  ‫ﻣـﻴﺸـﻪ از ﻋـﺸـﻖ ﺗـﻮ ﮔـﻔـﺖ

  ‫ﻣﻴﺸﻪ از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺮد و

  ‫دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ ﻫﻤﻪ راﺣﺖ ﺷﺪ

  ‫ﻣﻴﺸﻪ از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺮد و

  ‫دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ ﺗﻮ ﻫﻢ راﺣﺖ ﺷﺪ

  ‫آره از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دﻳﻮوﻧﮕﻲ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻤﻴﻪ

  ‫آره از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺮدن داره

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ