لیست مراکز ارائه دهنده پروژه برای کسر خدمت سربازی

سوال

لیست مراکز ارائه دهنده پروژه برای کسر خدمت سربازی را می‌شه معرفی کنید ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-06-02T23:35:00+04:30

  لیست مراکز ارائه دهنده پروژه برای کسر خدمت سربازی

  رشته های مجاز برای اخذ پروژه کسر خدمت
  تمامی رشته ها بجز:
  رشته های کشاورزی و تمامی زیرمجموعه ها، معماری، مدیریت بازرگانی و مهندسی نفت
  همچنین اخذ ترجمه به عنوان پروژه ممنوع می باشد.
  همچنین در ادامه، لیست سازمانهای مرتبط با رشتهها که به روز رسانی شده است را مشاهده خواهید نمود.
  مهندسی صنایع
  1 مرکز تحقیقات راهبردی، اتکا، صنایع هوافضا
  ، سپند، موزه دفاع مقدس، مرکز تحقیقات صدر، مهندسی
  سپاه، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، ندسا، نزسا، صنایع دریایی،
  توسعه منابع انرژی، سازمان جغرافیایی، ساصد، انرژی اتمی، صاایران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  رشته های مدیریت
  مرکز تحقیقات راهبردی، صنایع هوافضا، اتکا، سپند، ناجا، مرکز تحقیقات صدر، انرژی اتمی، مهندسی
  سپاه، پژوهشگاه دفاع مقدس، جهاد خودکفایی آجا، سازمان جغرافیایی، ندسا، دانشگاه مالک اشتر،
  دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، ساصد، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، دانشگاه جامع امام حسین
  (ع)
  حقوق
  مرکز تحقیقات راهبردی، مرکز تحقیقات صدر، سازمان قضایی، سازمان جغرافیایی، اتکا، پژوهشگاه دفاع
  مقدس، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  تربیت بدنی و علوم ورزشی
  سازمان تربیت بدنی سپاه، اتکا، ناجا، جهاد خود کفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  کامپیوتر )مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر(
  مرکز تحقیقات راهبردی، قرارگاه بعثت، اتکا، صنایع هوافضا، هوافضای سپاه، سپند، سایبری سپاه، سازمان
  جغرافیایی، ندسا، نزسا، پژوهشگاه الکترونیک نصر، معتمد، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی،

  1
  دوستان دقت داشته باشید که سازمان صنایع هوافضا جزء وزارت دفاع )ودجا( بوده و با سازمان هوافضای سپاه )نهسا( متفاوت
  است.
  ناجا، جهاد خودکفایی آجا، مجتمع شهید بهشتی، دانشگاه مالک اشتر، مرکز تحقیقات صدر، انرژی اتمی،
  مرکز طراحی امام حسن (ع)، ساصد، تسنیم، صاایران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مهندسی مکانیک
  انرژی اتمی، صاایران، ندسا، نزسا، صنایع هوافضا، سپند، معتمد، ناجا، جهاد خود کفایی آجا، پژوهشگاه
  الکترونیک نصر، هوافضای سپاه، مهندسی سپاه، قرارگاه بعثت، صنایع دریایی، توسعه منابع انرژی،
  دانشگاه مالک اشتر، ساصد، تسنیم، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  هوافضا
  صنایع هوافضا، هوافضای سپاه، سپند، سازمان جغرافیایی، جهاد خودکفایی آجا، ندسا، نزسا، صنایع دریایی،
  دانشگاه مالک اشتر، ساصد، صاایران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مهندسی مواد
  توسعه منابع انرژی، ندسا، نزسا، صنایع هوافضا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، صنایع هوافضا، هوافضای
  سپاه، تسنیم، مهندسی سپاه، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، مرکز طراحی امام حسن(ع)، ساصد، دانشگاه
  مالک اشتر، صنایع دریایی، قرارگاه بعثت، انرژی اتمی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مهندسی برق
  پژوهشگاه الکترونیک نصر، تسنیم، ندسا، نزسا، صنایع هوافضا، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، موسسه
  آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، معتمد، سازمان جغرافیایی، مرکز تحقیقات صدر، مرکز طراحی امام
  حسن (ع)، مهندسی سپاه، سایبری سپاه، ساصد، دانشگاه مالک اشتر، توسعه منابع انرژی، مجتمع شهید
  بهشتی، صنایع دریایی، هوافضای سپاه، انرژی اتمی، قر
  پلیمر
  ندسا، نزسا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، صنایع دریایی، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، صنایع هوافضا،
  سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مهندسی شیمی
  توسعه منابع انرژی، تسنیم، صنایع هوافضا، سپند، ناجا، مهندسی سپاه، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه مالک
  اشتر، ساصد، قرارگاه بعثت، ندسا، نزسا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، انرژی اتمی، دانشگاه جامع امام
  حسین (ع)
  شیمی
  صنایع هوافضا، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، ندسا، قرارگاه بعثت، صنایع دریایی، توسعه منابع انرژی،
  تسنیم، دانشگاه مالک اشتر، ساصد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، مهندسی سپاه، انرژی اتمی، دانشگاه
  جامع امام حسین (ع)
  2 ژئوشیمی
  سازمان جغرافیایی، جهاد خودکفایی آجا
  نساجی
  صنایع هوافضا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، ساصد

  به دلیل متفاوت بودن حوزه فعالیت این رشته با شیمی سازمانهای مرتبط را جدا قرار دادهایم 2
  فیزیک
  سپند، ناجا، مرکز تحقیقات صدر، انرژی اتمی، مرکز طراحی امام حسن(ع)، جهاد خودکفایی آجا، موسسه
  آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، صاایران، سازمان جغرافیایی، ندسا، هوافضای سپاه، دانشگاه مالک اشتر،
  ساصد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، تسنیم، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  ژئوفیزیک
  سازمان جغرافیایی، سپند، جهاد خودکفایی آجا
  مهندسی عمران
  سازمان جغرافیایی، ساصد، نزسا، سپند، ناجا، موزه دفاع مقدس، انرژی اتمی، مهندسی سپاه، جهاد
  خودکفایی آجا، معتمد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  بیوتکنولوژی
  سپند، ندسا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، جهاد خود
  بیوانفورماتیک
  دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  زمین شناسی
  سازمان جغرافیایی، ندسا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مکاترونیک
  صاایران، سپند، ناجا، مرکز تحقیقات صدر، مجتمع شهید بهشتی، سایبری سپاه، جهاد خودکفایی آجا،
  دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  مهندسی پزشکی
  دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، ساصد، ناجا، نزسا، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین
  (ع)
  مهندسی فناوری اطالعات
  سپند، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، نزسا، مرکز تحقیقات صدر، مرکز طراحی امام حسن (ع)،
  صاایران، پژوهشگاه الکترونیک نصر، مهندسی سپاه، انرژی اتمی، هوافضای سپاه، مجتمع شهید بهشتی،
  تسنیم، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  فوتونیک
  سپند، جهاد خودکفایی آجا، مرکز تحقیقات صدر، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی
  مهندسی هستهای
  انرژی اتمی، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  دامپزشکی
  دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا
  علوم سیاسی
  مرکز تحقیقات راهبردی، بنیاد حفظ آثار، سپند، پژوهشگاه دفاع مقدس، سازمان جغرافیایی، ناجا، جهاد
  خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  رشته های تربیتی )علوم تربیتی و سایر رشته های مرتبط(
  مرکز تحقیقات راهبردی، سپند، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  جامعه شناسی
  ناجا، مرکز تحقیقات راهبردی، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  روان شناسی
  مرکز تحقیقات راهبردی، ناجا، سپند، مرکز تحقیقات صدر، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، جهاد خود
  کفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  حسابداری
  ساصد، ناجا، مرکز تحقیقات صدر، بانک انصار، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  3 مهندسی شهرسازی
  مرکز تحقیقات راهبردی، ناجا، جهاد خودکفایی آجا

  3
  شامل طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، GIS و …
  اقتصاد
  انرژی اتمی، ناجا، بانک انصار، سازمان جغرافیایی، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  نانوتکنولوژی
  دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل، صاایران، سپند
  تاریخ
  پژوهشگاه دفاع مقدس، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  فلسفه
  پژوهشگاه دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار، سپند، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  جغرافیا
  سازمان جغرافیایی، معتمد، پژوهشگاه دفاع مقدس، ناجا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام
  حسین (ع)
  4 رشته های هنر
  پژوهشگاه دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار، موزه دفاع مقدس، جهاد خودکفایی آجا، اتکا، دانشگاه جامع
  امام حسین (ع)
  مهندسی کشتی/کشتی سازی
  صنایع دریایی، ندسا، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

  4
  شامل سینما، عکاسی، هنرهای نمایشی، موسیقی و ….
  علوم اجتماعی
  سپند، ناجا، پژوهشگاه دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار، جهاد خودکفایی آجا، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
  5 علوم قرآنی و سایر رشته های مرتبط
  پژوهشگاه دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار، مرکز تحقیقات صدر، ناجا، سپند، جهاد خودکفایی آجا

  منبع: مفدا

  البته این لیستی که من پیدا کردم و آماده سازی کردم برای شما امکان داره تغییراتی داخل این لیست انجام شده باشد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )