کنسل کردن خرید در تلفیق و هنر

سوال

من یک هفته خرید زدم اماهنوز جایگاه ندارم گفتم میخوام سفارش کنسل کنم گفتن نمیشه چکار باید بکنم ایا میتونم پولم پس بگیرم

0

ارسال یک پاسخ