سلام ایا واحدهای پاس شده در ارشد فراگیر برای دانشگاه دولتی تظبیق می شود

سوال

ایا واحدهای پاس شده در ارشد فراگیر برای دانشگاه دولتی معادل سازی می شود

0

ارسال یک پاسخ