زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان و ذخیره ها کنکور دانشگاه آزاد 97

سوال

زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان و ذخیره ها کنکور دانشگاه آزاد 97 به چه صورت است ؟

حل شده 0
ناشناس 2018-09-18T14:51:52+04:30 1 پاسخ ها 578 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-09-18T15:03:35+04:30

  سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد طی اطلاعیه ای ، زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان و ذخیره ها کنکور دانشگاه آزاد 97 را اعلام کرد .

  -پذیرفته شدگان همه رشته ها بدون توجه به زمان شروع بـه تحصیل مندرج در کارنامه اعلام نتـایج کنکور دانشگاه آزاد 97 بایـد شخصـاً در یکـی از روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه 26 و 27 شــهریورماه 97 با در دست داشـتن مـدارك لازم جهـت ثبـت نـام بـه واحـد های ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتـی مرکـز سـنجش و پــذیرش دانشــگاه بــه آدرس : ir.ac.iau.sanjesh.www و همچنین سامانه دانشگاه آزاد اسـلامی بـه آ درس ir.ac.iau درج شده است مراجعه نمایند .

  تبصره 1 : پذیرفته شـدگان واحـدهای علـوم و تحقیقـات ، تهران جنـوب ، تهـران شـمال ، پزشـکی تهـران ، بروجرد ، سنندج، نجف آباد ، تبریز، کـرج ، قـم ، شـیراز ، پرنـد ، مشهد ، همدان ، اراك و شهرری جهت اطلاع از چگـونگی و زمان ثبت نام مقتضی است به آدرس سایت آن واحد ها به شرح ذیل مراجعه نمایند .

  علوم و تحقیقات : ir.ac.srbiau.www
  تهران مرکزی : http://www.iauctb.ac.ir
  تهران جنوب : http://www.azad.ac.ir
  پزشکی تهران : ir.ac.iautmu.www
  شمال تهران : http://www.iau-tnb.ac.ir

  تهران شرق : ir.ac.iauet.www
  خوراسگان ( اصفهان ) : http://www.register.khuisf.ac.ir
  نجف آباد : http://rs.iaun.ac.ir
  بروجرد : http://www.aiub.ac.ir
  سنندج : http://www.iausdj.ac.ir
  تبریز : http://www.iaut.ac.ir
  کرج : http://www.kiau.ac.ir
  قم : http://www.qom-iau.ac.ir
  شیراز : http://www.iaushiraz.ac.ir
  پرند : http://www.piau.ac.ir
  مشهد : http://www.mshdiau.ac.ir
  همدان : http://www.iauh.ac.ir
  اراك : http://www.iau.arak.ac.ir
  یادگار امام (ره)شهرری : ir.ac.iausr.www

  2 – اعـلام شـدگان ذخیـره :

  قبولی های ذخیره دانشگاه آزاد بایـد در روزهـای تعیـین شـده ، بـه واحد های دانشگاهی مراجعه نموده و آمادگی خود را کتبـاً طبـق فرم مخصوص و در قبال دریافت رسید از مسئولین مربوطه ، بـرای ثبــت نــام اعــلام نماینــد ، ســپس در ســاعت 9 صــبح روز شــنبه 31 شهریورماه به واحد های دانشگاهی مربوطه مراجعه نماینـد تـا در صورت عدم تکمیل ظرفیت با پذیرفته شدگان اصلی و وجـود ظرفیت باقی مانده ، با رعایـت حـق تقـدم ردیـف ذخیـره تـا حـد تکمیل ظرفیت مصوب از آنان ثبت نام به عمل آید .

  3 – عدم مراجعه پذیرفتـه شـدگان در روز و سـاعت مقـرر بـه منزله انصراف از ثبت نام تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفتـه نخواهد شد .

  ضمناً از آنجایی که پـذیرش بـراي برخـی رشـته هـا بـرای دو نیمسال تحصیلی اعلام شده است بعضـی از پذیرفتـه شـدگان ایـن رشته ها با توجه به ظرفیت و تقدم نمره از مهر ماه و یـا بهمـن مـاه سال جاري مشغول بـه تحصـیل خواهنـد شـد . پـذیر ش برخـی از رشته محل ها براي نیمسال دوم سال تحصیلی جاری خواهد بود .

  4 – پرونده کلیه پذیرفتـه شـدگان علمـی آزمـون سـال 97 جهت احراز صلاحیت های عمومی تحت بررسی است و نتیجـه آن متعاقباً از طرف دفتر گزینش صلاحیت های عمومی سازمان مرکزی به اطلاع واحد های دانشگاهی خواهد رسید .

  5 – دانشــجویان غیــر مشــمول وظیفــه عمــومی ( خــواهران یــا برادران داراي کارت معافیـت یـا کـارت پایـان خـدمت ) کـه بـه منظور انتقال ، تغییر رشته و یا تغییر مقطع در آزمون مجدد شرکت نموده و پذیرفته شده اند ، لازم است ضمن مراجعه به واحد اولیـه و ارائه کارنامه اینترنتی قبولی درخواسـت تسـویه حسـاب نمـوده و پس از پرداخـت هزینـه هـای مربـوط مـدارك تحصـیلی خـود را دریافــت و جهــت ثبــت نــام بــه واحــد مقصــد مراجعــه نماینــد .
  ( دانشجویان مشمول مجاز به شرکت در آزمون مجدد نمیباشند ) .

  6 – دانشجویان رشته های علوم پزشکی با تکمیل فرم مربوطه ، متعهد میشوند پس از گذراندن دروس علوم پایه ، به هر واحـدی کــه دانشــگاه بــا توجــه بــه امکانــات خــود از نظــر آموزشــی و بیمارستانی براي ادامه تحصیل آنان تعیین و اعلام مینماید ، منتقل شده و ادامه تحصیل دهند و حق هیچگونه اعتراضی در این مورد نداشته باشند .

  7 – با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت کشور، مجوز ثبت نام اتباع خـارجی مقـیم متعاقـب انجـام تشریفات قانونی و بررسی صـ لاحیت هـای اقـامتی اتبـاع مزبـور و اعـلام رسـمی آن توسـط آن اداره خواهـد بـود و تـا قبـل از آن پذیرش این افراد به صورت موقت می باشد .

  8 – شروع کلاس های درس هر واحد یـا مرکـز دانشـگاهی بـا توجه به امکانات آموزشی در مهر ماه یا بهمن مـاه سـال جـاری و زمان تشکیل کلاس در صبح یا عصر یا هر دو وقت خواهد بود .

  منبع : دانشگاه آزاد

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )