زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان بدون کنکور کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد 97

سوال

زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان بدون کنکور کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد 97 به چه صورت است ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-09-26T09:04:15+03:30

  پذیرفته شــدگان همــه رشــته هــا بایــد شخصــاً در روزهـای چهارشنبه 97/7/4 لغایت 97/7/7 شـنبه بــا در دســت داشــتن مــدارك لازم جهــت ثبــت نــام بدون کنکور کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد 97 بــه واحد های ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتـی مرکــــز ســــنجش و پــــذیرش دانشــــگاه بــــه آدرس : دانشـگاه سامانه همچنین و http://www.sanjesh.iau.ac.ir آزاد اسلامی به آدرس ir.ac.iau درج شده است مراجعه نمایند .
  تبصــره : پذیرفتــه شــدگان واحــد های علــوم و تحقیقات ، تهران مرکزی ، تهـران جنـوب ، تهـران شـمال ، پزشـکی تهـران ، الکترونیکـی ، تهـران شـرق ، بروجـرد ، سنندج ،خوراسگان ، نجفآباد ، تبریز ، کرج ، قـم ، شـیراز ، پرند ، مشهد ، همدان ، اراك و شهر ری جهت اطـلاع از چگونگی و زمان ثبت نام مقتضی است به آدرس سـایت آن واحد ها به شرح ذیل مراجعه نمایند .
  علوم و تحقیقات به آدرس : ir.ac.srbiau.www
  تهران مرکزی : http://www.iauctb.ac.ir
  تهرانجنوب : http://www.azad.ac.ir
  پزشکی تهران : ir.ac.iautmu.www
  تهران شمال : http://www.iau-tnb.ac.ir
  الکترونیکی : http://www.iauec.ac.ir
  تهران شرق به آدرس : ir.ac.iauet.www
  نجف آباد : http://rs.iaun.ac.ir
  بروجرد : http://www.aiub.ac.ir
  سنندج : http://www.iausdj.ac.ir
  تبریز : http://www.iaut.ac.ir
  کرج : http://www.kiau.ac.ir
  قم : http://www.qom-iau.ac.ir
  شیراز : http://www.iaushiraz.ac.ir
  پرند : http://www.piau.ac.ir
  مشهد : http://www.mshdiau.ac.ir
  همدان : http://www.iauh.ac.ir
  اراك : http://www.iau.arak.ac.ir
  خوراسگان : http://www.register.khuisf.ac.ir
  یادگار امام ( ره ) شهرری : ir.ac.iausr.www
  2 – عــدم مراجعـه پذیرفتــه شــدگان در روز و ســاعت مقرر به منزله انصراف از ثبت نام تلقـی شـده و هـیچ گونـه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد .
  3 – پرونده کلیـه پذیرفتـه شـدگان سـال 97 جهـت احراز صلاحیت های عمومی تحت بررسی است و نتیجـه آن متعاقباً از طرف دفتر گزینش صلاحیت های عمومی سـازمان مرکزی به اطلاع واحد های دانشگاهی خواهد رسید .
  4 – با توجه به اعلام اداره کل امور اتبـاع و مهـاجرین خارجی وزارت کشور، مجوز ثبت نام اتباع خـارجی مقـیم متعاقب انجام تشریفات قـانونی و بررسـی صـ لاحیت هـای اقـامتی اتبـاع مزبـور و اعـلام رسـمی آن توسـط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پـذیرش ایـن افـراد بـه صـورت موقت می باشد .
  5 – شــروع کلاس های درس هــر واحــد یــا مرکــز دانشگاهی با توجه بـه امکانـات آموزشـی در مهـر مـاه یـا بهمن ماه سال جاری و زمان تشـکیل کـلاس در صـبح یـا عصر یا هر دو وقت خواهد بود .

  منبع : دانشگاه آزاد

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )