زمان و نحوه ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان بدون کنکور کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد 97

سوال

زمان و نحوه ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان بدون کنکور کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد 97 به چه صورت است ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-09-29T09:45:57+03:30

  دانشگاه آزاد زمان و نحوه ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان بدون کنکور کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد 97 را اعلام کرد .

  دانشگاه آزاد اعلام کرد پذیرفته شدگان بدون کنکور کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد مهر 97 جهت ثبت نام نهایی باید در روزهای شنبه و یک شنبه 7و 8 مهر ماه شخصا با در دست داشتن مدارک لازم به دانشگاه محل قبولی خود مراجعه کنند . 

  مدارک لازم جهت ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد مهر 97 : 

  1 – اصل دیپلم کامل متوسـطه یـا اصـل گـواهی قبـولی پایـان تحصیلات نظام قدیم متوسطه ، و تصویر آنها را بـه همـراهداشته باشند .

  تبصره : چنانچه پذیرفته شـده اصـل مـدرك تحصـیلی خود را در اختیار نداشته باشد ولی تصـویر آن یـا گـواهی معتبر پایـان دوره را ارائـه کنـد، بایـد متعهـد گـردد اصـل مدرك را قبـل از پایـان نیمسـال دوم بـه دانشـگاه تحویـلدهد و تعهد مذکور نیز همراه با تضمینهاي مـالی (چـک یاسفته به مبلغ ده میلیون ریال) میباشد.
  2 – اصـل و دو برگ کپی شناسـنامه عکـسدار .
  3 – اصل و یـک بـرگ کپی کـارت ملـی .
  4 – شش قطعه عکس 3*4 تمام رخ .
  5 – اصل و دو بـرگ کپی مشـخص کننـده وضعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد .
  6 – تکمیل و ارائه فرم درخواسـت ثبـت نـام ، فرمهـای مربوط به تعهدات و سایر فرمهایی که از طـرف واحـد یـا مرکز دانشـگاهی در اختیـار هـر یـک از پذیرفتـه شـدگان متقاضی ثبت نام قرار خواهد گرفت .

  7 -مشمولان دیپلمه ای که با اسـتفاده از تعهــدات خدمتی وزارتخانهها و سازمانهاي دولتـی از خـدمت دوره
  ضرورت معاف مـی باشـند و معافیـت آنـان پـس از انجـام تعهد مقرر صـادر مـی گـردد بایـد موافقـت نامـه رسـمی از وزارتخانه یـا سـازمان متبـوع (چنانچـه لطمـه ای بـه انجـام تعهدات وارد نشود) را ارائه دهند .

  8  – افـرادي کـه بـه عنـوان سـرباز معلـم مشـغول خـدمت وظیفه عمومی هستند بـراي ثبـت نـام لازم اسـت بـا مجـوز وظیفه عمومی از خدمت ترخیص گردند.

   

  برای مطالعه متن کامل اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان بدون کنکور کاردانی ناپیوسته مهر97 کلیک کنید .

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )