راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور دانشگاه آزاد 97

سوال

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور دانشگاه آزاد 97 به چه صورت است ؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

 1. مدارک لازم ، نحوه و زمان ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور دانشگاه آزاد 97 منتشر شد .

  پذیرفته شدگان همه رشته ها بدون توجه به زمان شروع بـه تحصیل مندرج در کارنامه اعلام نتـایج کنکور دانشگاه آزاد 97 بایـد شخصـاً در یکـی از روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه 26 و 27 شــهریورماه 97 با در دست داشـتن مـدارك لازم جهـت ثبـت نـام بـه واحـد های دانشگاهی پذیرفته شده مراجعه کنند .

  مدارك لازم برای ثبت نام :

  1- اﺻﻞ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و رﯾﺰ ﻧﻤﺮات ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻌﺪل .

  2- اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﮑﺲ دار و دو ﺑﺮگ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ از ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت آن .

  3- ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ 4×3 ﺗﻤﺎم رخ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ( ﺑـﺮای ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ 12 ﻗﻄﻌﻪ )

  4- اﺻﻞ و ﯾﮏ ﺑﺮگ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ .

  5- اصل و دو برگ تصویرمدرك مشخص کننـده وضـعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفتهشدگان مرد .

  6- ﺗﮑﻤﯿﻞ و اراﺋﻪ ﻓﺮم ﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮط .

  7- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺬﯾﺮش ، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻟﻐﻮ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎ وی ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

  برای دریافت راهنمای پذیرفته شدگان دوره کارشناسی پیوسته ، کاردانی ناپیوسته و دكتری حرفه ای با آزمون سال 1397 دانشگاه آزاد اسلامی کلیک کنید .

  منبع : مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )