درخواست سند زمین قولنامه ای

سوال

زمین به صورت قولنامه ای خریداری و به همان صورت فروخته شده است . آخرین فردی که زمین را خریداری نمودهه در حال حاضر دادخواستی تنظیم نموده مبنی بر الزام تنظیم سند ، با توجه به اینکه سندی در کار نبوده اکنون تکلیف چیست ؟

حل شده 0
پارسا صالح 3 سال 1 پاسخ 560 بازدید پشتیبان برتر 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  1. آخرین خریدار دعوی الزام به تنظیم سندرا باید به طرفیت کسی مطرح کند که سند رسمی به نام ایشان می باشد و همه کسانی که قبل از آخرین خریدار تا فردی که سند به نام اوست در معامله دخیل بوده اند ، بنابراین شما نیز باید طرف دادخواست وی باشید .

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ