ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه آزاد 97

سوال

ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه آزاد 97 به چه صورت است راهنمایی می‌فرمائید ؟

حل شده 0
ناشناس 3 سال 2018-09-10T09:12:36+04:30 1 پاسخ 555 بازدید 0
خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-09-10T09:13:54+04:30
  این پاسخ ویرایش شده است

  آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه آزاد 97
  ثبت نام پذیرفته شدگان تمامی رشته های دکتری دانشگاه آزاد 97 از امروز سه شنبه 20 شهریور ماه آغاز می شود .

  پذیرفته‌ شدگان نهایی همه رشته‌ های دکتری سال 97 دانشگاه آزاد باید در روزهای سه‌ شنبه و چهارشنبه 20 و 21 شهریور برای ثبت‌ نام به واحد های مربوطه مراجعه کنند .

  اسامی‌ پذیرفته شدگان‌ نهایی آزمون‌ دوره دکتری تخصصی «Ph.D» با آزمون سال 97 دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه اعلام نتایج مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به نشانی http://www.azmoon.org قابل مشاهده است .

  پرونده تمامی پذیرفته‌ شدگان دوره دکتری تخصصی سال 97 برای احراز صلاحیت‌ های عمومی تحت بررسی است بنابراین ثبت‌ نام و ادامه تحصیل پذیرفته‌ شدگان این مرحله منوط به تایید صلاحیت‌ های عمومی توسط مراجع ذی صلاح خواهد بود .

  پذیرفته‌ شدگان با در دست داشتن مدارک لازم در زمان تعیین‌ شده به محل‌ های دانشگاهی مربوطه مراجعه کنند .

  با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ، مجوز ثبت‌ نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت‌ های اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پذیرش این افراد به صورت موقت است .

  پذیرفته‌ شدگانی که در فرم ثبت‌ نام اینترنتی شرکت در آزمون ، خود را مشمول ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی موضوع استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران دانسته‌ اند ، باید هنگام ثبت‌ نام فرم مربوط به تعهد نامه استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران را تکمیل و به واحد یا مرکز دانشگاهی ارائه دهند .

  چنانچه در هر زمان از ثبت‌ نام و یا حین تحصیل واجد شرایط بودن این قبیل از دانشجویان در استفاده از سهمیه مذکور به اثبات نرسد ، دانشگاه از ادامه تحصیل آنها ممانعت به عمل خواهد آورد و در این صورت حق اعتراض نخواهند داشت و به علت سو استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران پیگرد قانونی آنها برای دانشگاه محفوظ خواهد ماند .

  پذیرفته‌ شدگان نهایی تمامی رشته‌ ها باید شخصا در روزهای سه‌ شنبه و چهارشنبه 20 و 21 شهریور برای ثبت‌ نام به واحد های مربوطه که آدرس و تلفن آنها در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به نشانی http://www.sanjesh.iau.ac.ir درج شده ، مراجعه کنند .

  پذیرفته‌ شدگان برای اطلاع از چگونگی ثبت‌ نام ورودی‌ های جدید به سایت اینترنتی واحدهای دانشگاهی نیز مراجعه کنند .

  عدم مراجعه پذیرفته‌ شدگان در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از ثبت‌ نام تلقی شده و هیچ‌ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد بود .

  پذیرفته‌ شدگان واحد های علوم و تحقیقات ، تهران‌ مرکزی ، تهران‌ جنوب ، تهران شمال ، الکترونیکی ، سنندج ، نجف‌ آباد ، تبریز ، کرج ، قم ، قزوین ، بروجرد ، شیراز و اراک برای اطلاع از چگونگی و زمان ثبت‌ نام به آدرس سایت آن واحد ها مراجعه کنند .

  منبع : دانشگاه آزاد اسلامی
  ——————
  مدارک لازم ، نحوه و زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری دانشگاه آزاد 97 منتشر شد .

  ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم پذیرفته شدگان دکتری با آزمون 97 آزاد

  1- اﺻﻞ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و رﯾﺰ ﻧﻤﺮات ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻌﺪل .

  2- اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻋﮑﺲ دار و دو ﺑﺮگ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ از ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت آن .

  3- ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ 4×3 ﺗﻤﺎم رخ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ( ﺑـﺮای ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ 12 ﻗﻄﻌﻪ )

  4- اﺻﻞ و ﯾﮏ ﺑﺮگ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ .

  5- ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮادران ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ( از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎ دﮐﺘﺮی ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوره ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﻓﺮد ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . )

  6- ﺗﮑﻤﯿﻞ و اراﺋﻪ ﻓﺮم ﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮط.

  7- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺬﯾﺮش ، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻟﻐﻮ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎ وی ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

  زمان و محل ثبت‌ نام پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه آزاد 97

  ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ شخصا در روزﻫـﺎی ﺳـﻪ ﺷـﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 20 و 21 ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ آدرس و ﺗﻠﻔﻦ آﻧﻬﺎ در ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـــﯽ ﻣﺮﮐـــﺰ ﺳـــﻨﺠﺶ و ﭘـــﺬﯾﺮش داﻧﺸـــﮕﺎه ﺑـــﻪ آدرس http://www.sanjesh.iau.ac.ir درج ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ورودی ﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ واﺣﺪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ( آدرس ﺳﺎﯾﺖ واﺣـﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﮐـﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آدرس iau.ac.ir ﻧﯿـﺰ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ) .

  – ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در روز و ﺳـﺎﻋﺖ ﻣﻘـﺮر ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ اﻧﺼـﺮاف از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

  ﺗﺒﺼﺮه : ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ، ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی ، ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب ، ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ، ﺳﻨﻨﺪج ، ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ، ﺗﺒﺮﯾﺰ ، ﮐﺮج ، ﻗـﻢ ، ﻗـﺰوﯾﻦ ، ﺑﺮوﺟـﺮد ، ﺷﯿﺮاز و اراک ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻘﺘﻀـﯽ اﺳـﺖ ﺑـﻪ آدرس ﺳﺎﯾﺖ آن واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

  علوم و تحقیقات به آدرس : http://www.srbiau.ac.ir

  تهران‌مرکزی به آدرس : http://www.iauctb.ac.ir

  تهران‌جنوب به آدرس : http://www.azad.ac.ir

  تهران شمال به آدرس : http://www.iau-tnb.ac.ir

  الکترونیکی به آدرس : http://www.iauec.ac.ir

  نجف‌آباد به آدرس : http://rs.iaun.ac.ir

  سنندج به آدرس : http://www.iausdj.ac.ir

  تبریز به آدرس : http://www.iaut.ac.ir

  کرج به آدرس :  http://www.kiau.ac.ir

  قم به آدرس : http://www.qom-iau.ac.ir

  قزوین به آدرس : http://www.qiau.ac.ir

  بروجرد به آدرس : http://www.aiub.ac.ir

  شیراز به آدرس : http://www.iaushiraz.ac.ir

  اراک به آدرس : http://www.iau-arak.ac.ir

  ﻣﯿﺰان ﺷﻬﺮﯾﻪ ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﯽ دوره دﮐﺘـﺮای ﺗﺨﺼﺼـﯽ (Ph.D) ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 98 – 97 به شرح ذیل می باشد :

  1- ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن از دو ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺎﯾﻪ ( ﺛﺎﺑﺖ ) و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی اﯾـﻦ دوره در ﻫـﺮ ﻧﯿﻤﺴـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﻣﻮرد ﻣﺬﮐﻮر ، داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن در ﺑـﺪو ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻎ 1520000 رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴـﺎب ﺟﺎری ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻗﺒﻮﻟﯽ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

  2- ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺣﻮادث ﻣﺒﻠﻎ 31500 رﯾﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾـﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

  3- ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺮون ﻣﺮزی ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐـﻪ ( ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ) ﻣﺠﻮز اﻧﺘﻘﺎل ، ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

  برای دریافت راهنمای پذیرفته شدگان دوره دكتری تخصصی با آزمون سال 1397 دانشگاه آزاد اسلامی کلیک کنید .

  منبع : مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ