ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه مراغه 97 – 98

سوال

ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه مراغه 97 – 98 به چه صورت است؟

خرید ادکلن

پاسخ ( 1 )

  0
  2018-06-09T18:17:34+04:30

  ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه مراغه 97 – 98

  دانشگاه مراغه از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد .

  متن اطلاعیه به شرح زیر است :

  داﻧﺸﮕﺎه مراغه در نظر دارد ﻃﺒـﻖ آﯾـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺷﻤﺎره ۶۷۲۷۲/ ۲۱  ﻣﻮرخ ۱۸/۰۴/۹۳ و اصلاحیه شماره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۹۳  آیین نامه یاد شده و اصلاحیه ۱۲۱۷۰۷/۲ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۴ از طریق ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۸-۱۳۹۷ در رشته های ذیل از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ‌ آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﻣﻤﺘـﺎز ﻣﻘﻄـﻊ کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه و ﺳﺎﯾﺮ دانشگاه های دوﻟﺘﯽ در ﻣﻘﻄﻊ دکتری ﺑـﺪون آزﻣـﻮن داﻧﺸـﺠﻮ ﭘﺬﯾﺮش نماید .

  ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻣﺘﻘﺎضیان :

  •     داشتن میانگین کل 16 و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل 17 و بالاتر بدون احتساب نمره پایان‌ نامه در دوره کارشناسی ارشد ضروری است . در خصوص این بند لازم است در صورتی که معدل کمتر از موارد ذکر شده است با مراجعه به آموزش کل ( آقای محمد احمدپور ) از معدل تراز شده خود مطلع گردید و نسبت به ارسال معدل تراز شده اقدام نمایید .
  •     بیش از دو سال از تاریخ دانش‌ آموختگی متقاضی نگذشته باشد .
  •     کسب حداقل 60 امتیاز از فعالیت‌های آموزشی ، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست ضروری است . لازم است داوطلبان جدول مربوط به این امتیازات را تکمیل به همراه مستندات مربوط ارسال نمایند .
  •     کسب حداقل نمره 50 از آزمون زبان MCHE یا معادل آن در سایر آزمونها قبل از آزمون جامع دکتری ضروری می باشد .
  •     پذیرش افراد مشمول ، در همان رشته تحصیلی یا رشته‌ های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی‌ ارشد متقاضی ، به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه می‌ باشد .

  ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز :

  • پس از بررسی مدارک در خصوص مصاحبه و سایر موارد از طریق گروه آموزشی مربوطه به تلفن همراه یا ثابت ذکر شده تماس گرفته خواهد شد .
  •     تصویر شناسنامه
  •     تصویر کارت ملی ( پشت و رو )
  •     کارنامه کامل تحصیلی ( از شروع تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد )
  •     فیش واریزی به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب : ۵۴۶۰۹۹۰۲۴ – بانک تجارت شعبه مرکزی مراغه –  به نام درآمد اختصاصی دانشگاه مراغه و ارسال فیش مربوطه به همراه مدارک.
  •     دو قطعه عکس پشت نویسی شده که به فرمهای آموزشی پیوست خواهد شد.
  •     فرم درخواست و اطلاعات آموزشی
  •     فرم مخصوص کسب امتیازات آموزشی و پژوهشی
  •     مستندات امتیازات پژوهشی و آموزشی
  •     مدرک زبان (در صورت داشتن)

  متقاضیان محترم ﻣﺪارک ﻻزم  را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ 31 خرداد ماه 97 ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻪ آدرس :
  مراغه : اتوبان امیر کبیر- میدان مادر  –  کد پستی  ۸۳۱۱۱-۵۵۱۸۱  –  صندوق پستی ۵۳۳،  مدیریت آموزشی و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه مراغه ارسال نمایند . در ضمن درج ﻋﺒـﺎرت  “ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن دکتری ۹۸-۱۳۹۷ ” روی ﭘﺎﮐﺖ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ . اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی پایگاه اینترنتی داﻧﺸﮕﺎه مراغه اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . رشته های قابل ثبت نام دکتری بدون آزمون این دانشگاه به شرح زیر است :

  منبع : دانشگاه مراغه

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )