ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه علم و هنر یزد 98

سوال

ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه علم و هنر یزد 98 به چه صورت است ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. دانشگاه علم و هنر یزد برای سال 98 دانشجوی دکتری بدون آزمون می پذیرد .

  قسمتی از جزئیات فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه علم و هنر یزد در سال 98 به شرح زیر است :

  دﺎﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺴﺘﻌﺪ از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دﺎﻧﺸﮕﺎه ها و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و دﺮ راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ” آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن در دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮی ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 93/3/27 ﺷﻮرای ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ” ، آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 21/67272 ﻣﻮرخ 93/04/18 وزارت ﻋﻠﻮم ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ” و اﺻﻼﺣﯿﻪ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 21/237200 ﻣﻮرخ 93/12/16، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی دﺮﺧﺸﺎن ( ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ ) ﻣﺼﻮب دﺎﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ ، آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ در دﻮره دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 99-98 اعلام ﻣﯽ دارد .

  شرایط اختصاصی دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه علم و هنر

  داوطلبان متقاضی دوره های تخصصی دکتری پذیرش بدون آزمون ( استعدادهای درخشان ) بایستی هنگام ارائه درخواست دارای کلیه شرایط عمومی زیر را دارا باشند :

  ۱- دانش آموخته یا دانشجوی نیمسال آخر دوره های روزانه و شبانه کارشناسی ارشد دانشگاه های معتبر داخل کشور مورد تأیید وزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری ” .

  ۲- بیش از ۲ سال از زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد داوطلبان نگذشته باشد .

  ٣- داشتن میانگین کل ۱۶ و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ و بالاتر در دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه .

  ۴- امتیازدهی توسط کمیته علمی رشته ذیربط صورت می گیرد و داوطلبانی که حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه را مطابق با جداول شماره ۱، ۲ و ۳ کسب نمایند ، به ترتیب امتیاز در اولویت بررسی قرار می گیرند .

  ۴- ۱) امتیاز پژوهشی حداکثر ۴۰ امتیاز

  ۴- ۲) امتیاز آموزشی حداکثر ۳۰ امتیاز

  ۴- ۳) امتیاز مصاحبه حداکثر ۳۰ امتیاز

  * حداقل دو مقاله علمی – پژوهشی چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله در مجلات معتبر ( مورد تأیید استاد راهنمای اصلی داوطلب ) که یک مقاله الزامأ مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن باشد و مقاله دیگر مرتبط با موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب باشد .

  تبصره : در صورتی که داوطلب دارای حداقل یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات نمایه شده برتر JCR ( مورد تأیید استاد راهنمای اصلی داوطلب ) باشد و با حذف نام اساتید راهنما و مشاور نویسنده اول تلقی شود ، داوطلب می تواند به صورت مشروط درخواست پذیرش نماید و در صورت تأیید مقاله ارائه شده توسط گروه آموزشی ذی ربط امکان بررسی درخواست پذیرش داوطلب فراهم خواهد شد .

  مدارک لازم ، مهلت ارسال مدارک و نحوه ارسال دکتری بدون کنکور دانشگاه علم و هنر

  * داوطلبان واجد شرایط لازم است حداکثر تا پایان روز سه شنبه مورخه ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ نسبت به ارسال الکترونیکی مدارک مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت pdf تهیه و با حجم حداکثر ۵ مگابایت » به پست الکترونیکی [email protected] ارسال نمایند .

  ۱- یک قطعه عکس ۳*۴ رنگی تمام رخ

  ٢- تصویر کارت ملی

  ٣- تصویر مدرک نظام وظیفه ( داوطلبان ذکور )

  ۴- تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی دارای معدل

  ۵- تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل مختص دانش آموختگان .

  ۶- تصویر گواهی رتبه اول الى سوم دوره کارشناسی از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره ( در صورت دارا بودن رتبه مربوطه . )

  ۷- تصویر گواهی رتبه اول دوره کارشناسی ارشد از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره ( در صورت دارا بودن رتبه مربوطه ) .

  ۸- تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی

  ۹- تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد.

  ۱۰- تصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه

  ۱۱- تصویر فرم تکمیل شده ثبت اطلاعات داوطلب ( طبق فایل پیوست وب سایت – فرم شماره ۱ )

  ۱۲- تصویر مربوط به گواهی تایید یه مقالات علمی – پژوهشی / علمی ترویجی / کنفرانس های معتبر

  ۱۳- تصویر نامه از مجلات مبنی بر تایید پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاله های علمی پژوهشی که تا کنون چاپ نشده باشند . ( تذکر : نامه وصول مقاله قابل قبول نیست . )

  ۱۴- تصویر گواهی تاییدیه مبنی بر نمایه شدن مجله در فهرست JCR یا سایر نمایه های معتبر و سایر مجلات علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین علوم یا بهداشت از مراجع ذی صلاح که حاوی رتبه بندی و اعتبار مجله باشد .

  ۱۵- تصویر مستندات اختراع به ثبت رسیده ( گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران )

  ۱۶- تصویر مستندات برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر

  ۱۷- تصویر مستندات مربوط به تالیف یا گردآوری کتب مرتبط با رشته تحصیلی ( تصویر روی جلده شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه )

  ۱۸- تصویر مستندات مربوط به ترجمه کتب مرتبط با رشته تحصیلی ( تصویر روی جلده شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه )

  ۱۹- تصویر گواهی سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی با تایید معاون آموزشی دانشگاه / مؤسسه

  ۲۰- تصویر گواهی طرح ها پروژه های تحقیقاتی اتمام یافته ، دارای گواهی از مراجع ذی صلاح

  ۲۱- تصویر گواهی زبان انگلیسی مورد تایید دانشگاه ( در صورت دارا بودن )

  ۲۲- تصویر گواهی زبان انگلیسی معتبر حداکثر تا ۲ سال قبل از زمان شروع ثبت نام نهایی برگزیدگان علمی ( در صورت دارا بودن )

  ۲۳- تصویر فیش پرداخت هزینه ثبت نام و بررسی مدارک به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۰۰۱۴۵۹۱۹۰ بانک تجارت شعبه شهید بهشتی یزد

  ۲۴- حداکثر ۷۲ ساعت پس از دریافت مدارک فوق ( تاییدیه رسید مدارک ) از طریق رایانامه دانشگاه برای شما ارسال خواهد شد .

  ۲۵- ارایه اصل مدارک و مستندات فوق و تاییدیه رسید مدارک در زمان مصاحبه الزامی است .

  ۲۶- تکمیل فرم پیشنهادیه رساله دوره دکتری دانشگاه علم و هنر .

  توجه : فرم پیشنهادیه پس از تکمیل توسط داوطلب تایید و به صورت pdf ارسال گردد .

  ۲۷- ارسال pdf رزومه داوطلب حداکثر در سه صفحه به صورت طبقه بندی شده و تایپی ( این رزومه می بایست بر کلیه فعالیت های مفیدی که مربوط به تحصیل ، کار حرفه ای ، تحقیق ، سوابق تألیفی و انتشارات ، جوایز ، افتخارات و | متمرکز باشد . )

  میزان شهریه متقاضیان دوره دکتری در نیمسال اول 98

  ** در ضمن دوره دکتری شامل 18 واحد درسی و 18 واحد پایان نامه و حداقل مدت زمان تحصیل 7 ترم تحصیلی می باشد .

   

  برای مطالعه متن کامل فراخوان ثبت نام دکتری استعداد درخشان دانشگاه علم و هنر یزد کلیک کنید .
  برای دانلود فرم شماره 1 – مشخصات دانشجو کلیک کنید .
  برای دانلود فرم شماره 2 – پیشنهادیه رساله «داوطلبین دوره دکتری دانشگاه علم و هنر» کلیک کنید .

   

  منبع : دانشگاه علم و هنر یزد

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ