ترجمه و متن آهنگ Ellie Goulding به نام Love Me Like You Do

سوال

ترجمه و متن آهنگ Ellie Goulding به نام Love Me Like You Do را امکانش هست قرار بدهید ؟

حل شده 0

پاسخ ( 1 )

 1. ترجمه و متن آهنگ Ellie Goulding به نام Love Me Like You Do

  You’re the light, you’re the night

  تو نوری،تاریکی هستی

  You’re the color of my blood

  تو به رنگ خون منی

  You’re the cure, you’re the pain

  تو درمان و درد منی

  You’re the only thing I wanna touch

  تنها چیزی هستی که دوست دارم لمسش کنم

  !Never knew that it could mean so much, so much

  هیچ وقت فکرشُ نمی کردم انقدر زیاد انقدر زیاد سخت باشه

  You’re the fear, I don’t care

  ازت می ترسم ولی برام مهم نیست

  ‘Cause I’ve never been so high

  چون تا حالا هیچ وقت تا این حد تو اوج نبودم

  Follow me through the dark

  توی این تاریکی دنبالم بیا

  Let me take you past our satellites

  اجازه بده تورو از قمر خودمون دور کنم

  !You can see the world you brought to life, to life

  می تونی دنیایی که بهش زندگی دادی رو ببینی

  So love me like you do

  پس منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

  Lo-lo-love me like you do

  منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

  Love me like you do

  منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

  Lo-lo-love me like you do

  منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

  Touch me like you do

  منُ هر جوری که میخوای لمس کن

  To-to-touch me like you do

  منُ هر جوری که میخوای لمس کن

  ?What are you waiting for

  منتظر چی هستی؟

  Fading in, fading out
  On the edge of paradise

  یه گوشه ای از بهشت ظاهر میشی، ناپدید میشی

  Every inch of your skin

  هر ذره از وجود تو

  Is a holy grail I’ve got to find

  یه جام مقدسه که پیداش کرده ام

  !Only you can set my heart on fire, on fire

  فقط تویی که می تونی قلبمو به آتیش به آتیش بکشی!

  Yeah, I’ll let you set the pace

  آره اجازه میدم خودت انتخاب کنی

  ‘Cause I’m not thinking straight

  چون من نمی تونم درست فکر کنم

  My head’s spinning aroun

  سرم داره گیج میره

  I can’t see clear no more

  دیگه نمی تونم درست ببینم

  ?What are you waiting for

  منتظر چی هستی؟

  Love me like you do

  منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

  Lo-lo-love me like you do

  منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

  Love me like you do

  منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

  Lo-lo-love me like you do

  منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

  Touch me like you do

  منُ هر جوری که میخوای لمس کن

  To-to-touch me like you do

  منُ هر جوری که میخوای لمس کن

  ?What are you waiting for

  منتظر چی هستی؟

  Love me like you do

  منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

  Lo-lo-love me like you do

  منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

  Love me like you do

  منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

  Lo-lo-love me like you do

  منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

  Touch me like you do

  منُ هر جوری که میخوای لمس کن

  To-to-touch me like you do

  منُ هر جوری که میخوای لمس کن

  ?What are you waiting for

  منتظر چی هستی؟

  I’ll let you set the pace
  ‘Cause I’m not thinking straight

  چون نمی تونم درست فکر کنم

  My head’s spinning around

  سرم داره گیج میره

  I can’t see clear no more

  دیگه چشمام درست نمی بینه

  ?What are you waiting for

  منتظر چی هستی؟

  Love me like you do

  منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

  Lo-lo-love me like you do

  منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

  Love me like you do

  منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

  Lo-lo-love me like you do

  منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

  Touch me like you do

  منُ هر جوری که میخوای لمس کن

  To-to-touch me like you do

  منُ هر جوری که میخوای لمس کن

  ?What are you waiting for

  منتظر چی هستی؟

  Love me like you do

  منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

  Lo-lo-love me like you do

  منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

  Love me like you do

  منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

  Lo-lo-love me like you do

  منُ هر جور که میخوای دوستم داشته باش

  Touch me like you do

  منُ هر جوری که میخوای لمس کن

  To-to-touch me like you do

  منُ هر جوری که میخوای لمس کن

  ?What are you waiting for

  منتظر چی هستی؟

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ