گزارش
سوال
متن آهنگ رازقی از ابی را قرار می‌دهید ؟

لطفاً بطور خلاصه توضیح دهید که چرا این سوال باید گزارش شود.

گزارش
انصراف
حل شده 0
6 روز تازه وارد

گزارش
سوال
متن آهنگ خاکستری از ابی را قرار می‌دهید ؟

لطفاً بطور خلاصه توضیح دهید که چرا این سوال باید گزارش شود.

گزارش
انصراف
حل شده 0
2 هفته تازه وارد

گزارش
سوال
متن آهنگ منو ببخش از ابی را قرار می‌دهید ؟

لطفاً بطور خلاصه توضیح دهید که چرا این سوال باید گزارش شود.

گزارش
انصراف
حل شده 0
2 هفته تازه وارد

گزارش
سوال
متن آهنگ جعبه جواهر از ابی را قرار می‌دهید ؟

لطفاً بطور خلاصه توضیح دهید که چرا این سوال باید گزارش شود.

گزارش
انصراف
حل شده 0
2 هفته تازه وارد

گزارش
سوال
متن آهنگ غریبه از ابی را قرار می‌دهید ؟

لطفاً بطور خلاصه توضیح دهید که چرا این سوال باید گزارش شود.

گزارش
انصراف
حل شده 0
2 هفته تازه وارد