سوال
آیا در تنظیم قراردادها و تفاهم نامه های کاری که میان شرکتها یا افرار بسته میشه، اولا باید روی سربرگ باشد ؟ و اگر بله، سربرگ طرف اول یا دوم؟ دوماً آیا صرف مهر و امضا دو طرف به این ...
حل شده 0
mina 4 سال 1 پاسخ 987 بازدید تازه وارد