سوال
مغازه ای داریم که سرقفلی می باشد و به نام پدر بوده ، بعد از فوت پدر سه سال هم تمدید کرده ایم و حال برای تمدید آن صاحب مغازه قولنامه را به نام ورثه تنظیم نمی کند بلکه به ...
حل شده 0
1 سال تازه وارد

سوال
من 2 ماه عقد کردم ، در زمان عقد مهریه مشخص نشد و اکنون می خواهیم از هم جدا شویم با توجه به اینکه رابطه ای با همسرم نداشتم و به ایشون دست نزده ام آیا باید مهریه پرداخت کنم ...
حل شده 0
1 سال تازه وارد