سوال
دارو هالوپریدول برای درمان چه بیماری کاربرد دارد و عوارض آن چیست لطفا راهنمایی کنید .
حل شده 0
کاربر مهمان 2 ماه

سوال
دارو هپارین برای درمان چه بیماری هایی کاربرد دارد و عوارض آن چیست لطفا راهنمایی کنید .
حل شده 0
کاربر مهمان 2 ماه

سوال
دارو هماتینیک برای درمان چه بیماری کاربرد دارد و عوارض آن چیست لطفا راهنمایی کنید.
حل شده 0
کاربر مهمان 2 ماه

سوال
قطره چشم هماتروپین برای درمان چه بیماری هایی کاربرد دارد و عوارض آن چیست لطفا راهنمایی کنید.
حل شده 0
کاربر مهمان 2 ماه

سوال
دارو هیدرالازین برای درمان چه بیماری به کار می رود و عوارض آن چیست لطفا راهنمایی کنید
حل شده 0
کاربر مهمان 2 ماه

سوال
دارو هیدروکسی زین برای درمان چه بیماری کاربرد دارد و عوارض آن چیست لطفا راهنمایی کنید .
حل شده 0
کاربر مهمان 2 ماه

سوال
دارو هیدروکلرتیازید بری درمان چه بیماری استفاده می شود و کاربرد آن چیست لطفا راهنمایی کنید
حل شده 0
کاربر مهمان 2 ماه

سوال
اطلاعاتی درباره کرم هیدروکینون می دهید و عوارض آن به چه صورت است لطفا راهنمایی کنید
حل شده 0
کاربر مهمان 2 ماه