سوال
زمینی خریده ایم و می خواهیم دیوار دور آن بکشیم ولی حد و حدود آن دقیقا مشخص نیست ، صاحبان زمینهای مجاور نیز حاضر نمی شوند بیایند و حد و مرز زمیشنهایشان را مشخص کنند . لطفا راهنمایی بفرمایید به ...
حل شده 0
1 سال تازه وارد