ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

محرومیت پذیرفته شدگان دوره روزانه ارشد 97 از آزمون ارشد 98

پذیرفته شدگان نهایی دوره روزانه آزمون کارشناسی ارشد 97 ، امکان ثبت نام و شرکت در آزمون ارشد 98 را ندارند.

بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻮرخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎیی دوره ﻫﺎی روزاﻧﻪ در آزﻣﻮن ورودی دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۷، حتی در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻳﺎ اﻧﺼﺮاف قطعی از رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮلی، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ورودی دورهﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎیی رﺷﺘﻪ ﻫﺎی تحصیلی دوره ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ، ﻣﺠﺎزی و ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎلی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎعی و ﻏﻴﺮدولتی و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ در آزﻣﻮن ورودی دوره های ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۷ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮلی و ﻳﺎ اﻧﺼﺮاف قطعی ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ میﺗﻮاﻧﻨﺪ در آزﻣﻮن ورودی دوره های ﻛﺎرشناسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )