ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

شرایط محرومیت از ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98

پذیرفته شدگان دوره روزانه کنکور کارشناسی ارشد 97 مجاز به ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 نمی باشند .

مطابق شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد 98 مندرج در دفترچه ثبت نام این آزمون ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴلی ﻣﻮرخ 1395/10/18 ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎیی دوره ﻫﺎی روزاﻧﻪ در آزﻣﻮن ورودی دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل 1397 ، حتی در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻳﺎ اﻧﺼﺮاف قطعی از رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮلی ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ورودی دورهﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل 1398 ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .

ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎیی رﺷﺘﻪ ﻫﺎی تحصیلی دوره ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ، ﻣﺠﺎزی و ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎلی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎعی و ﻏﻴﺮدولتی و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی در آزﻣﻮن ورودی دوره های ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۷ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮلی و ﻳﺎ اﻧﺼﺮاف قطعی ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ می ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آزﻣﻮن ورودی دوره های ﻛﺎرشناسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .


منبع : سازمان سنجش

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )