ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد بهمن 97

در اطلاعیه راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد بهمن 97 زمان ، سایت ، مدارک و هزینه ثبت نام نهایی برای هر دو مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته اعلام شد .

دانشگاه آزاد اعلام کرد پذیرفته شدگان بدون کنکور کاردانی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد بهمن 97 جهت ثبت نام نهایی باید در روزهای شنبه و یک شنبه 29 و 30 بهمن ماه شخصا با در دست داشتن مدارک لازم به دانشگاه محل قبولی خود مراجعه کنند .

مدارک لازم جهت ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد بهمن 97 :

1 – پذیرفته شدگان مقطع کاردانی ناپیوسته لازم اسـت اصل دیپلم کامل متوسـطه یـا اصـل گـواهی قبـولی پایـان
تحصیلات نظام قـدیم متوسـطه، بـه همـراه تصـویر آنهـا و پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته نیز لازم است اصـل
مدرك دیپلم در یکی از شاخه هـاي فنـی و حرفـه اي یـا کاردانش متناسب با رشته قبولی، اصل مـدرك دیـپلم سـه
ساله تحصیلات متوسطه جدید یا دیـپلم کامـل چهارسـاله نظام قدیم متوسطه به همراه تصویر آنها .

تبصره : چنانچه پذیرفته شـده اصـل مـدرك تحصـیلی خود را در اختیار نداشته باشد ولی تصـویر آن یـا گـواهی معتبر پایـان دوره را ارائـه کنـد، بایـد متعهـد گـردد اصـل مدرك را قبـل از پایـان نیمسـال دوم بـه دانشـگاه تحویـل دهد و تعهد مذکور نیز همراه با تضمین های مـالی ( چـک یا سفته به مبلغ ده میلیون ریال ) میباشد.
2 – اصـل و دو برگ کپی شناسـنامه عکـسدار .
3 – اصل و یـک بـرگ کپی کـارت ملـی .
4 – شش قطعه عکس 3*4 تمام رخ . ( برای مشمولین 12 قطعه )
5 – اصل و دو بـرگ کپی مشـخص کننـده وضعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد .
6 – تکمیل و ارائه فرم درخواسـت ثبـت نـام ، فرمهـای مربوط به تعهدات و سایر فرمهایی که از طـرف واحـد یـا مرکز دانشـگاهی در اختیـار هـر یـک از پذیرفتـه شـدگان متقاضی ثبت نام قرار خواهد گرفت .

7 -مشمولان دیپلمه ای که با اسـتفاده از تعهــدات خدمتی وزارتخانه ها و سازمان های دولتـی ، از خـدمت دوره ضرورت معاف مـی باشـند و معافیـت آنـان پـس از انجـام تعهد مقرر صـادر مـی گـردد بایـد موافقـت نامـه رسـمی از وزارتخانه یـا سـازمان متبـوع ( چنانچـه لطمـه ای بـه انجـام تعهدات وارد نشود ) را ارائه دهند .

8  – شــاغلین نیروهــاي نظــامی و انتظــامی جمهــوری اسلامی ایران بایسـتی گـواهی موافقـت و معرفـی سـازمان
مربوطه را ارائه نمایند .

 

منبع : دانشگاه آزاد

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )