ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

جزئیات درج معدل در فرم ثبت نام آزمون دکتری 98

داوطلبان آزمون دکتری 98 لازم است نسبت به درج معدل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود در فرم ثبت نام اقدام نمایند .

داوﻃﻠﺒﺎن آزمون دکتری 98 ﻛﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻌﺪل دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی و ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻳﺎ دﻛﺘﺮی ﻋﻤﻮمی ﺧﻮد را در ردﻳﻒ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1398/6/31 ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ درج ﻣﻌﺪل دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎی درسی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻳﺎ دﻛﺘﺮی ﻋﻤﻮمی ﺧﻮد را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1397/6/31 در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ درج ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و تائید ﻓﺮم مخصوص ﻣﻌﺪل برای ثبت نام آزمون دکتری ﻣﻨﺪرج در ﺻﻔﺤﻪ 39 دﻓﺘﺮﭼﻪ ثبت نام دکتری 98 ، از ﺳﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮی ﻋﻤﻮمی ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و آن را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮلی ﺑﻪ موسسه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮلی اراﺋﻪ ﮔﺮدد .

آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 97/11/30 و ﻳﺎ 98/6/31 در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮی ﻋﻤﻮمی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ می ﺷﻮﻧﺪ ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ، می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺶ و ﻳﺎ درج ﻣﻌﺪل ﻓﺎرغ التحصیلی ( ﺑﺮای ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن 97/11/30) و ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎی درسی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ( ﺑﺮای ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 98/6/31) ﺧﻮد ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1397/11/30 اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ و ﻳﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای ( ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ، دﻛﺘﺮی عمومی داﻣﭙﺰشکی و دﻛﺘﺮای ﭘﺰشکی ) ، ﻛﻪ ﻣﻌﺪل آﻧﺎن ﻛﻤﺘﺮ از 14/00 می ﺑﺎﺷﺪ ، ﺣﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ آزﻣﻮن را ﻧﺪارﻧﺪ . برای مطالعه سایر شرایط ثبت نام این آزمون روی شرایط ثبت نام دکتری 98 کلیک کنید .

قابل توجه است که داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ، ﻣﻌﺪل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ .

منبع : سازمان سنجش

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )