ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

اعلام جزئیات درج معدل در کنکور کارشناسی ارشد 98

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 98 لازم است نسبت به درج معدل مقطع کاردانی و کارشناسی خود در فرم ثبت نام کنکور اقدام نمایند.

بنا بر اعلام سازمان سنجش، معدل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺪرج در ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ ﻣﺪرک رسمی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی و ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎی درسی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۸/۶/۳۱ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱- آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ و ﻳﺎ ۱۳۹۸/۶/۳۱ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ می ﺷﻮﻧﺪ، داﻧﺸﺠﻮی ﺳﺎل آﺧﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم می ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﺧﻮد ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۷/۶/۳۱ را در ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وارد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۲- آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﮔﻮاهی ﻓﺎرغ التحصیلی می ﺷﻮﻧﺪ، می ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺪرج در ﮔﻮاﻫﻲ ﻓﺎرغ التحصیلی ﺧﻮد را، در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن (۹۸/۲/۲ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۹۸/۲/۴) در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎمی، درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۳- آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۸/۶/۳۱ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ می ﺷﻮﻧﺪ، می ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎی درسی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﺧﻮد ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن (۹۸/۲/۲ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۹۸/۲/۴) در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﺮاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖﻧﺎمی، درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۴- داوﻃﻠﺒﺎنی ﻛﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ دوره ﻛﺎرشناسی ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ می ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ درج ﻣﻌﺪل دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی در ﺑﻨﺪ ۲۳ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ، ﻣﻌﺪل دوره ﻛﺎردانی ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ در ردﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط در (ﺑﻨﺪ ۲۴) ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۸/۶/۳۱ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ درج ﻣﻌﺪل دوره ﻛﺎردانی، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎی درسی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۷/۶/۳۱ ﺧﻮد را در ردﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط (ﺑﻨﺪ ۲۳) ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺑﺪیهی اﺳﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎن در زﻣﺎن ﺗﻮزﻳﻊ اﻳﻨﺘﺮنتی ﻛﺎرت ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن، میﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی ۱، ۲ و ۳ ﻓﻮق اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۵- داوﻃﻠﺒﺎن ﻃﻼب ﻣﺘﻘﺎضی ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎنی ۱۱۳۸ (رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎعی) و ۱۳۵۷ (رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎ و ادﺑﻴﺎت ﻧﻤﺎﻳشی)، داﻧﺸﻜﺪه ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﻗﻢ، ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻌﺪل دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسی، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻌﺪل دوره ﭘﺎﻳﺎنی ﺳﻄﺢ ۲ ﺣﻮزه (ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ۶، ۷ و ۸) را در ﺑﻨﺪ ۲۳ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

* ﺗﺬﻛﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ: داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎن ﻗﺒﻮلی، ﻣﻌﺪل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎلی ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮلی اراﺋﻪ دﻫﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻐﺎﻳﺮتی ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪل اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﻣﺪرک اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮلی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪیهی اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻣﻌﺪل، ﻗﺒﻮلی ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻐﻮ و ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وی ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاضی از داوﻃﻠﺐ ﺳﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﺬا ﺗﺄﻛﻴﺪ می ﮔﺮدد داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺒﻞ از درج ﻣﻌﺪل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎی ۲۳ و ۲۴ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )