ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

اعلام جزئیات امتیاز حافظان قرآن در کنکور ارشد 98

شرایط و جزئیات استفاده از امتیاز حافظان قرآن در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۸ منتشر شد.

بنا بر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻄﺎی ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎسی و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۷۵ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای اﺳﻼمی و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ اﺟﺮایی ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان (۱۳۷۶/۱۱/۵)، ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻛﻞ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرجی ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﻳﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺿـﺮورت دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ذﻳﻞ در آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ (ﻛﺪرﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎنی ۱۱۱۱) ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط را در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮنتی ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

  • ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺑﻼﻏﻴﻪ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزشی وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری از ﺳﺎل ۱۳۹۸ و ﺑﻌﺪ از آن آزﻣﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻔﺎهی ﺻﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  • ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک تخصصی ﻣﻨﺪرج در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ۵۷۳ ﺷﻮرای ﻋﺎلی اﻧﻘﻼب ﻓﺮهنگی (ﺣﺎﻓﻆ درﺟﻪ ۳) را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  • داوﻃﻠﺒﺎن دﻳﭙﻠﻢ و زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ ﭘﺲ از ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ و ﻛﺴﺐ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻻزم، از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﻫﻤـﺎهنگی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و آﻣﻮزش ﻋﺎلی ﻗﺮآنی ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮفی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
  • معرفی ﺷﺪﮔﺎن دﻳﭙﻠﻢ و زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ و دارای ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻛﻪ دارای ﻣﺪرک تخصصی ﺣﻔﻆ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ، ﮔﻮاهی ﻣﻌﺪل و رﻳﺰ ﻧﻤﺮات ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎهنگی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و آﻣﻮزش ﻋﺎلی ﻗﺮآنی ﻛﺸﻮر (ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮرالعملی ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻮق اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد) ﻣﺮاﺟﻌﻪ میﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  • دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرک رسمی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﻋﻠﻮم ﻗﺮآنی (ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآنی) ﻛﻪ دارای ﻣﺪرک تخصصی ﺣﻔﻆ میﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭘﺲ از ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣـﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷـﺪ و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮفی ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻣﺪرک تخصصی ﺣﻔـﻆ، ﻣـﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎسی رسمی ﻋﻠﻮم ﻗﺮآنی و اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  • ﺣﺎﻓﻈﺎنی ﻛﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎسی در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺮای ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ، ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ.
  • ﺣﺎﻓﻈﺎنی ﻛﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ (ﺳﺎل ۹۷ و ﻗﺒﻞ از آن) و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎسی در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺪه اﻧـﺪ، ﻣﻮﻇﻒ میﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ فنی و آﻣﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧـﺬ ﮔـﻮاهی ﻣﻌـﺪل ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﺧـﻮد اﻗـﺪام ﻧﻤـﻮده و ﻣﻌـﺪل ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ﺻﺤﻴﺢ را در ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ اﻳﻨﺘﺮنتی آزﻣﻮن ورودی دورهﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸ درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )