ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

اطلاعیه اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98

مرکز سنجش پزشکی اطلاعیه ای در خصوص اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 منتشر کرد .

متن اطلاعیه به شرح زیر است :

با سپاس به درگاه خداوند متعال و با سلام و درود ضمن تبریک فرارسیدن ماه مھر و تبریک به داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٨ پذیرفته شده اند ، بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشـد و متقاضیان استفاده از آیین نامه استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون سال تحصیلی ٩٩-٩٨ اعلام می گردد .
کلیه پذیرفته شدگان لازم است جھت ثبت نام براساس رشـته و دانشـگاه محـل قبـولی ، اصـل ، کپـی و اسـکن مـدارک مورد نیاز را آماده و اواخر ھفته چھارم شھریور طبق زمانبندی اعلام شـده در سـایت دانشـگاه پذیرفتـه شـده ، جھـت ثبت نام به آموزش آن دانشگاه مراجعه نمایند .

نظر به اینکه کلیه دانشگاهھا زمان و نحوه ثبت نام را در سامانه اینترنتی خود اعلام مـی نماینـد ، لـذا پذیرفتـه شـدگان پیش از مراجعه حضوری به دانشگاه ، ملزم به مراجعه بـه سـامانه ھـای مـذکور جھـت اطـلاع از زمـان ، مکان ، مـدارک و نحوه ثبت نام می باشند .

بر اساس آئین نامـه آموزشـی دوره ھـای کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته مصـوب شـورایعالی برنامـه ریـزی علـوم پزشکی ھر گونه انتقال ، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع مـی باشد . بنابراین با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاھی کامل تعیین نموده ، لذا ھیچگونه تغییر در محل پذیرش انجام نخواھد گرفت .

مدارک مورد نیاز جھت ثبت نام :

مدارک ثبت نام مورد نیاز میبایست به دانشگاه محل پذیرش ارائه شود و این مدارک توسط دانشـگاه ، مـورد بررسـی قرار خواھد گرفت . درصورت محرز شدن الف – عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط داوطلب ، ب – واجد شـرایط نبـودن فـرد جھت شرکت و پذیرش در آزمون و رشته مربوطه ، ج – مغایرت و عدم صحت مدارک ، د – مغایرت اطلاعـات اعـلام شـده ،از ادامه تحصیل فرد ممانعت به عمل آمده و ضمن لغو قبولی فرد طبق مصوبات ھئیت بدوی رسیدگی بـه تخلفـات در آزمونھا با داوطلب برخورد خواھد شد .

الف : مدارکی که باید توسط پذیرفته شدگان سھیمه آزاد ارائه شود :

1 – ٦ قطعه عکس ۴*٣ تھیه شده در سال جاری

2 – اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه (تمام صفحات)

3 – اصل وکپی دانشنامه کارشناسی و ریز نمرات و یا مدرکی که نشـان دھنـده فراغـت ازتحصـیل باشـد . لازم بـه ذکـر است دانشجویان نیمسال آخر تحصیلی بایستی تا تاریخ 98/6/31 فارغ التحصـیل شـوند . بـدیھی اسـت در صـورت عدم فراغت از تحصیل مسئولیت عواقب بعدی بعھده دانشجو خواھد بود . درصورت وجود این موارد ، از ثبت نـام فـرد جلوگیری بعمل خواھد آمد و مشمول محرومیت یکساله خواھند شد .
4 – اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا مدارکی که نشاندھنده وضعیت نظام وظیفه آقایان میباشد .
5 -مدارک و مستندات ٢ سال سابقه کار بالینی حداکثر تا تاریخ 98/6/31 با مدرک کارشناسی ( سابقه کار قبـل از اتمـــام دوره کارشناســـی قابـــل قبـــول نمـــیباشـــد ) بـــرای کلیـــه پذیرفتـــه شـــدگان ۵ رشـــته : مـــدیریت پرستاری ، پرستاری مراقبتھای ویژه ، رشته پرستاری مراقبتھای ویژه نوزادان ، پرستاری اورژانـس و تکنولـوژی گـردش خون

ب : مدارک مورد نیاز برای سھمیه رزمندگان

١ – کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف

٢ – اصل وکپی مدارک نشان دھنده وضعیت داوطلب جھت استفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران .

تذکر بسیار مھم : درصورتیکه در ھر مرحله قبل از یا حین یا بعد از تحصیل مشخص شود فرد پذیرفته شـده بـا اسـتفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران ، واجد شرایط نبوده ، ضمن لغو قبولی ، طبق ضوابط عمل خواھد شد .

ج : مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان دانشگاهھای علوم پزشکی بقیه ا… و ارتش

پذیرفته شدگان این ٢ دانشگاه دقت نمایند با توجه به ضـوابط منـدرج در دفترچـه ثبـت نـام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت میبایست دارای شرایط پذیرش در آن دانشگاه باشند . لذا پذیرش ایـن افـراد بصـورت مشـروط بـوده و در صـورت عدم احراز شرایط و ھمچنین اعلام آن دانشگاه ، به دلیل عدم رعایت ضوابط ، پذیرش این افراد لغو خواھد شد .

١- کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف

٢ – اصل حکم کارگزینی یا مدرکی که نشاندھنده وضعیت استخدام ( رسمی ، پایور ) می باشد . مدرک ارائـه شـده مـی بایست در سال ٩٧ صادر شده باشد .

د : مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان استعدادھای درخشان

١- کلیه مدارک مورد نیاز در بند الف

٢ – نامه تأییدیـه از دانشـگاه محـل تحصـیل مبنـی بـر کسـب رتبـه برتـر براسـاس آئـین نامـه ” تسـھیل ادامـه تحصـیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر تحصیلی مصوب 89/10/21 ”

تذکرات مھم :

١ – عدم مراجعه و ثبت نام ھر یک از پذیرفته شدگان طی تاریخھای مقرر در دانشگاه به منزله انصراف بوده و ھیچگونـه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواھد شد .

٢ – پذیرفته شدگانی که پس از ثبتنام در دانشگاه انصراف دھند یا جھت ثبت نام مراجعه نکنند ، حق شرکت در آزمون ورودی سال بعد وزارت بھداشت برای این مقطع را ندارند . البته پذیرفته شدگان دانشگاه ھایی که بصورت شھریه ای پذیرفته شده اند مشمول این بند نمی شوند .

٣ – داوطلبانی که علاوه بر آزمون وزارت بھداشت و درمان در آزمون کارشناسی ارشـد وزارت علـوم یـا سـایر مراکز نیـز پذیرفته شده اند ملزم به ثبت نام در یکی از دو محل می باشند و در صورت محرز شدن ثبت نام در ھر دو محـل ، قبـولی آنھا در رشته ھای مربوط به وزارت بھداشت در ھر مرحله از تحصیل کان لم یکن تلقی می شود .

۴ – کلیه پذیرفته شدگان استعدادھای درخشان از طریق وارد نمودن کد رھگیری نتیجه را مشاھده خواھند نمود .

تذکر مھم : کلیه متقاضیان استعداد درخشان با آزمون که از طریق دانشگاه جھت استفاده از ایـن تسـھیلات معرفـی شده و در آزمون شرکت نمودهاند دقت نمایند از فرصت یکبار خود استفاده کـرده انـد و دیگـر مجـاز بـه اسـتفاده از ایـن سھمیه نمی باشند .
٥ – کلیه پذیرفته شدگان در اولین اولویت انتخـابی حـائز شـرایط پـذیرش از نظـر علمـی ، پذیرفتـه شـده انـد . بسـیاری از پذیرفته شدگان در اولویتھای بعد از محل پذیرش کنونی ، حائز رتبه خوب می باشند . با توجه به اینکه فـرد بـا آگـاھی کامل انتخاب رشته محل نموده است و چندین نوبت امکان تغییر و ویرایش وجود داشـته اسـت ، لـذا بـه ھـیچ عنـوان جابجایی در اولویتھای رشته محل بعدی ، امکان پذیر نمی باشد .

٦- یکی از شرایط پذیرش در سھمیه ھای رزمندگان و ایثارگران و استعدادھای درخشان با آزمون کسـب حدنصـاب لازم می باشد ، لذا داوطلبان این سھمیه ھا که حـد نصـاب لازم را کسـب نکـرده انـد ، حـائز شـرایط پـذیرش در ایـن سـھمیه نشده اند . بعبارتی داوطلب در مرحله نخست در چند برابـر ظرفیـت پـذیرش دارای حـد نصـاب بـوده و مجـاز بـه انتخـاب رشته محل شده است ولی در این مرحلـه ( بـه انـدازه ظرفیـت پـذیرش ) حـائز حدنصـاب لازم نشـده اسـت . ھمچنـین ممکن است تعدادی از متقاضیان این سھمیه ھا علیرغم کسب حدنصاب ، جزء پذیرفته شدگان نباشند ، کـه بـه دلیـل تکمیل شدن ظرفیت پذیرش با نفرات حائز نمرات بالاتر این سھمیه می باشد .

٧ – افرادی که مجاز به انتخاب محل شده و انتخاب محل خود را انجام داده انـد ، مجـددا کارنامـه ای در رابطـه بـا رشـته محلھایی که انتخاب کرده اند دریافت می کنند که جایگاه داوطلب را در ھر یک دانشگاه ھای انتخـابی اش در مقایسـه با سایر افرادی که این دانشگاه را انتخاب کرده اند نشان می دھد .

تکمیل ظرفیت

ھرگونه تکمیل ظرفیت پس از اعلام نتایج نھایی ، براساس اعلام دانشگاه ھـای متقاضـی منـوط بـه طـی مراحـل اخـذ مجوزمربوطه از شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی صورت می پذیرد . به عبارتی اگر دانشگاھی بعد از زمـان انتخاب رشته محل مجوزی کسب کرده و یا به ھر دلیل متعاقبا ھایی کـه ً ظرفیت جدید اعلام کرده باشد و یا دانشگاه به دلایل مختلف ظرفیت پذیرش آنھا تکمیل نشده و ھمه این دانشگاهھا درخواسـت معرفـی افـراد جدیـد و یـا افـراد جایگزین نمایند ، پس از تصمیم گیری در مراجع ذیربط و موافقت با پذیرش جدید و یا تکمیل ظرفیت ، از نیمه مھر ماه به بعد نسبت به این مرحله اقدام خواھد شد . لذا داوطلبان ملزم می باشند از نیمه مھر ماه تـا ھفتـه سـوم آبان ماه ، ھر ھفته سامانه اینترنتی مرکز سنجش را ملاحظه کنند .

منبع : مرکز سنجش پزشکی

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )