ثبت نام کنید

ورود اعضا

رمز فراموش شده

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )

ورود اعضا

ثبت نام کنید

سوروشان یک رسانه برای پرسش و پاسخ کاربران توسط یکدیگر است ، ما اینجا تلاش می کنیم تا محیط سالم ایجاد کنیم . پس به ما برای نگهداری سوروشان کمک کنید.

اطلاعیه آخرین مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98

مرکز سنجش پزشکی اطلاعیه ای در خصوص آخرین مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 منتشر کرد .

متن اطلاعیه به شرح زیر است :

با سپاس بیكران به درگاه ایزد منان و با آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان عرصه علم و امید سربلندی ، به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون میرساند :

١ – آخرین مھلت ثبت نام جدید ، ویرایش اطلاعات ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 ، تاریخ 98/3/7 از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ، می باشد . یادآوری مینماید ھمانگونه که در اطلاعیه ٩ این مرکز اعلام شده تاریخ برگزاری آزمون ٢٧ و ٢٨ تیرماه خواھد بود .

٢ – بر اساس مصوبه چھارمین جلسه شورای شورای سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بھداشت به تاریخ 98/2/22 ، برای رتبه ھای اول مقطع کارشناسی که فاقد رشته ھمنام در مقطع کارشناسی ارشد می باشند سھمیه بدون آزمون حذف و ١٠ درصد سھمیه با آزمون برای آنان اعمال شود . این مصوبه برای آزمون کارشناسی ارشد سال ١٣٩٩ و به بعد اجرایی خواھد شد .

٣ – با توجه به مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مبنی بر اعمال محرومیت یکساله برای دانشـجویان انصرافی ، به دلیل وجود موارد انصرافی از واجـدین شـرایط اسـتفاده از سـھمیه درخشـان سـالھای قبـل ، بـر اسـاس مصـوبه چھـارمین جلسـه شـورای شـورای سـنجش و پـذیرش دانشـجو وزارت بھداشـت بـه تـاریخ 98/2/22 ، مقرر شد محرومیت جھت پذیرش دانشجو صرفا برای یـک دوره ( سـال ٩٨ ) بـرای ایـن افـراد ، اجـرا نگردد .

٤ – طی بررسی اولیه انجام شده اطلاعات و مدارک ثبت نامی ، مواردی مشخص شده که داوطلب دقت لازم را در ورود اطلاعات نداشته است . بدیھی است ھر گونه نقص در اعلام اطلاعات ، ارسال مدارک و یا اعلام اطلاعات نادرست و غیر واقع ، سبب بروز مشکلاتی برای فرد خواھد شد که مسئولیت آن به عھده داوطلب بوده و اقدامی از طرف مرکز سنجش آموزش پزشکی میسر نخواھد شد . لذا با توجه به اینکه تاریخ 98/3/7 آخرین فرصت برای تصحیح و تکمیل اطلاعات و مدارک می باشد ، لذا دقت لازم در این رابطه بعمل آید .

از جمله مواردی که در خصوص نقص اطلاعات و مدارک میتوان اشاره نمود ، به شرح زیر میباشد :

٤-١- انتخاب دو رشته یا مجموعه از یک گروه امتحانی ( داوطلب فقط مجاز به شرکت در جلسه آزمونی یکی از آنھا بوده و امکان شرکت در دیگری را نخواھد داشت .

٤-٢- عدم انتخاب رشته امتحانی اول

٤-٣- عدم درج صحیح عنوان دانشگاه علوم پزشکی مقطع قبلی

٤-٤- عدم درج صحیح جنسیت

٤-٥- عدم الصاق عکس پرسنلی در فرمت صحیح ( در صورت نقص مانع از ورود فرد به جلسه آزمون خواھد شد )

٤-٦- عدم درج معدل صحیح بر اساس مدارک معتبر ( در ھر مرحله نادرست بودن معدل محرز شود ، موجب حذف داوطلب از روند آزمون یا اخراج از تحصیل خواھد شد )
٤-٧- عدم درج صحیح نوع سھمیه رزمندگان وایثارگران ( در صورت عدم صحت نوع سھمیه رزمندگان و
ایثارگران، متعاقبا و موجب حذف داوطلب از روند آزمون یا اخراج ً تغییر و یا اعمال سھمیه صورت نخواھد گرفت
از تحصیل خواھد شد )

٤-٨-عدم درج صحیح کد ایثارگری سھمیه رزمندگان وایثارگران ( در صورت عدم شناسایی یا اعلام غیر مجاز
بودن فرد از ارگان یا سازمان مربوطه ، تغییر و یا اعمال سھمیه صورت نخواھد گرفت )

منبع : مرکز سنجش پزشکی

خرید ادکلن

پاسخ دهید

ضرب عدد سه و 2 چند می‌شود؟ ( به عدد بنویسید )